ประวัติสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

      สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2519 โดยความคิดริเริ่ม ของคุณกิตติ กิจรังสีวิบูล ร่วมกับ คุณอนันต์ ซาลวาลา, คุณเหลียง แซ่แต้, คุณพรศักดิ์ ศรีอรทัยกุล, Mr.Ho, คุณวิชิต ดุรงคพิทยา และคุณบุญยง อัศรัสกร ซึ่งมีผู้ร่วมจดทะเบียนการจัดตั้งในครั้งแรก คือ คุณอนันต์ ซาลวาลา คุณกิตติ กิจรังษีวิบูล คุณสงวน เรียงศรีวิไล คุณเอิบ ศรีอุทัย คุณผล เฉลิมเกียรติ คุณโสม ขันแก้ว คุณบรรจง รัศมีไพศาล และเถ้าแก่เหลียง โดยใช้ชื่อว่า “ สมาคมการค้าผู้ส่งออกอัญมณีไทย ” โดยมีรองนายกรัฐมนตรี คุณสุนทร หงษ์ลดารมย์ เป็นประธานเปิด ในปี 2521 และต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมผู้ค้า อัญมณีไทยและเครื่องประดับ”

      สถานที่ก่อตั้งสมาคมฯ ในระยะแรกเริ่มใช้สถานที่ทำงานซึ่ง เป็นบ้านพักของ คุณอนันต์ ซาลวาลา บริเวณใกล้สี่แยกเจริญผล ถนนพระรามที่ 1 เป็นสำนักงานของสมาคมฯ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2530 ได้ย้ายสำนักงานของสมาคมฯ ไปที่ Wall Street แล้วย้ายไปที่อาคารชาญอิสสระ ถนนพระรามที่ 4 และต่อมาเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2544 ปริมาณงานของสมาคมฯ เพิ่มมากขึ้นทำให้ สถานที่ไม่สามารถ รองรับ การขยายตัวได้ จึงได้ย้ายสำนักงานมาตั้ง ณ อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม อันเป็นสถานที่ตั้ง อยู่ในปัจจุบัน

      ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจุบัน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกิตติ กิจรังษีวิบูล (เสียชีวิต)

นายกก่อตั้งสมาคมฯ
ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2519 – 2523

2. นายอนันต์ ซาลวาลา (เสียชีวิต)

นายกก่อตั้งสมาคมฯ
ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2523 – 2529

3. นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2530 – 2536

4. นายบุญยง อัศรัสกร

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2536 – 2540

5. นายคมสัน โอภาสสถาวร

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2540 – 2542

6. ดร.สุณี ศรีอรทัยกุล

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2542 – 2546

7. นายณรงค์ ธรรมาวรานุคุปต์ (เสียชีวิต)

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2546 – 2548

8. นายพรชัย ชื่นชมลดา

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2548 – 2550

9. นายวิชัย อัศรัสกร

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2550 – 2554

10. นายสมชาย พรจินดารักษ์

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2554 – 2558

11 . นายสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2558 – 2560

12 . ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2560 – 2562

13 . นางพรทิวา นิพาริน

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

      สมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ณ ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,513 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562)

      สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนว่าเป็นสมาคมฯ ที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล และในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2561 สมาคมฯ ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้เป็นสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2549 และ ประจำปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้รวบรวมสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีค่า เข้าด้วยกันเป็น “สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและเสริมจุดอ่อนของแต่ละองค์กร ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นหน่วยงานแก้ไข ปัญหาและ อุปสรรคทางการค้าเพื่อนำเสนอเป็นมาตรการต่อภาครัฐ

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

info@thaigemjewelry.org