สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

Hot Line +662 105 4470

Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การหล่องานเรซิ่นที่พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D) และการพัฒนาเทคนิคฝังพลอยในเทียนกับการบริหารต้นทุน 4.0 ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ ณ สำนักงานสมาคมฯ สมัครได้ทางออนไลน์  / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China International Jewellery Fair 2018 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายสมาคมฯ 02-6301390-7 ต่อ 131, 117 

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2560-2562

ดร. บุญกิต จิตรงามปลั่ง

นายกสมาคมฯ

นาย ปรีดา เตียสวุรรณ์

อุปนายก ฯ 1

นาย มนตรี เนรกัณฐี

อุปนายก ฯ 2

นาย ภูเก็ต คุณประภากร

อุปนายกฯ 3

นาย ดีภัก ซาห์ธนวุฒิ

อุปนายกฯ 4

นาย วิสูตร อิทธิพรวณิชย์

อุปนายกฯ 5

นาย อตุล โจกานี

อุปนายกฯ 6

นาย ป๋อกวง แซ่ตั้ง

อุปนายกฯ 7

นาย จารุดล ตุลยกิจจา

อุปนายกฯ 8

นาย อุดม ศรีฉันทะมิตร

อุปนายกฯ 9

นาย แอนโทนี่ ปีเตอร์ บรุค

อุปนายกฯ 10

นาย ชมพล พรจินดารักษ์

อุปนายกฯ 11

นาย วิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา

เลขาธิการฯ

นาย ธนภัทร รัตนโชติ

รองเลขาธิการฯ 1

นาย วชิรวิทย์ พูน

รองเลขาธิการฯ 2

นาย ไมตรี กรรณบูรพา

เหรัญญิกฯ

นาย สิทธิศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง

รองเหรัญญิกฯ 1

นาย พูลศักดิ์ พรรคพ่วง

นายทะเบียนฯ

นาย สุวินท์ วีระศักดิ์ศรี

รองนายทะเบียนฯ 1

นาย ณัฐวุฒิ แสงมณี

รองนายทะเบียนฯ 2

นาย จอห์น เบลมอนท์

ประชาสมัพันธฯ

นาย สมัย โตเจริญ

รองประชาสมัพันธฯ์ 1

น.ส. นภัสกรณ์ จึงมณีรัตน์

รองประชาสมัพันธฯ์ 2

น.ส. อิสราภรณ์ มุกกิจเจริญ

รองประชาสมัพันธฯ์ 3

นาง โชติกา ขันธะชวนะ

ปฏิคมฯ

นาย ชุมพล พิทยานนท์

รองปฏิคมฯ

นาง มณทิพย์ คมฤทธิ์

กรรมการ

นาย มิลฮารูดีน โมฮัมเหม็ด

กรรมการ

นาย รุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช

กรรมการ

นาย ลี ชองค์ จิง

กรรมการ

นาย สุทธิชัย ชื่นชมลดา

กรรมการ

นาย ธงศักดิ์ จินตการฤกษ์

กรรมการ

นาย โอฬาร โรจน์รุ่งรังสี

กรรมการ

นาย เฮมันท์ กุมาร เจน

กรรมการ

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th