ทรงพระเจริญ

Breaking news
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวการจัดงาน Thailand Gems and Jewelry Fair 2017 อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอล์ลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า ถนนเจริญกรุง  / สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน China International Jewellery Fair 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2560 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-630-1390-7#132 (คุณน้ำอ้อย) หรือ email :tanakorn@thaigemjewelry.or.th /  ขอเชิญร่วมออกงานแสดงสินค้า Thailand Gems and Jewelry Fair 2017 ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสมาคมฯ (ฝ่ายขาย) โทรศัพท์ 02-1054470, 02-6301390-7 / เปิดการรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน นี้ 

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ

นาย สุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล

นายกสมาคนายกสมาคมฯ

นาย บุญเลิศ สิริภัทรวณิช

อุปนายก ฯ

นาย ภาคย์ เสถียรพัฒน์

อุปนายก ฯ

นาย ภูเก็ต คุณประภากร

อุปนายกฯ

นาย เฮมันท์ กุมาร เจน

อุปนายกฯ และ รองเหรัญญิก 1

นาย วาวู ซำซูดีน

อุปนายกฯ

นาย อุดม ศรีฉันทะมิตร

อุปนายกฯ

นาย สมัย โตเจริญ

อุปนายกฯ

นาย ดีภัก ซาห์ธนวุฒ

อุปนายกฯ

นาย เกษม นิทัศนจารุกุล

อุปนายกฯ

นาย โมฮัน สัจเดว์

อุปนายกฯ

นาย อตุล โจกานี

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย แอนโทนี่ ปีเตอร์ บรุค

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย จารุดล ตุลยกิจจา

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย วิสูตร อิทธิพรวณิชย์

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย สุธรรม นารูลา

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย อธิชัย เจริญธรรมานนท์

เลขาธิการฯ

นาย โอฬาร โรจน์รุ่งรังสี

รองเลขาธิการ 1ฯ

นาย เหมันต์ คานูไบ เดไซ

รองเลขาธิการ 2ฯ

นาย วีระ วาณิชยพิทักษ์

เหรัญญิกฯ

นาย ไชยสิทธิ เจียมทองศรี

รองเหรัญญิก 2ฯ

น.ส.อภิญญา พรจินดารักษ์

นายทะเบียนฯ

นาย สุวินท์ วีระศักดิ์ศรี

รองนายทะเบียนฯ

นาย ชมพล พรจินดารักษ์

ประชาสัมพันธ์

นาย อรวัต ตันติเวชกุล

รองประชาสัมพันธ์ฯ

นาย ธเนศ จึงสงวนสิทธิ์

ปฏิคมฯ

นาย ธนเสฏฐ์ อุดมรัตนะมณี

รองปฏิคมฯ

นาย ชาห์บูดีน อักบาร์ อาลี

กรรมการ

นาง โชติกา ขันธะชวนะ

กรรมการ

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th