ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 - 2564

นาง พรทิวา นิพาริน

นายกสมาคมฯ

นาย ชมพล พรจินดารักษ์

อุปนายก ฯ 1

นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ

อุปนายก ฯ 2

นาย อตุล กุมาร จายันติลัล โจกานี

อุปนายกฯ 3

นาย เฮมันท์ กุมาร เจน

อุปนายกฯ 4

นาย แอนโทนี่ ปีเตอร์บรุค

อุปนายกฯ 5

นาย สมัย โตเจริญ

อุปนายกฯ 6

นาย โอฬาร โรจน์รุ่งรังสี

อุปนายกฯ 7

นาย ลี ชองค์ จิง

อุปนายกฯ 8

นาย ชุมพล พิทยานนท์

เลขาธิการฯ

นาย วิชา รัตนโชติ

รองเลขาธิการ 1

นาย โมฮัมหมัด อาซารูดิน ซาลาฮูดิน

รองเลขาธิการ 2

นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์

เหรัญญิกฯ

นาย อธิชัย เจริญธรรมานนท์

รองเหรัญญิก 1

นาย ธเนศ วรศรัณย์

รองเหรัญญิก 2

นาย สุวินท์ วีระศักดิ์ศรี

นายทะเบียน

นางสาว ชาณิดา พิทยานนท์

รองนายทะเบียน 1

นางสาว อภิญญา พรจินดารักษ์

ประชาสัมพันธ์

นาย อาชีด เบด

รองประชาสัมพันธ์ 1

นาย สุทธิชัย ชื่นชมลดา

รองประชาสัมพันธ์ 2

นาย ดีภัก ชาห์ธนวุฒิ

ปฏิคมฯ

นาย มันกิลาล เจน

รองปฏิคม

นาย ชนะวงค์ เกียรติถนอมกุล

กรรมการ

นาย ชวลิต ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

กรรมการ

นางสาว ดลพร วนิชประภา

กรรมการ

นาย นพพร กังสาภิชาติ

กรรมการ

นาย นิทัสน์ พิบูลสถาพร

กรรมการ

นาง ปรารถนา ภาสุรกุล

กรรมการ

นาย พชร ขันแก้ว

กรรมการ

นาย อธิษฐ์ เจียระนันท์

กรรมการ

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th