ทรงพระเจริญ

Breaking news
ขอเชิญร่วมออกงานแสดงสินค้า Thailand Gems and Jewelry Fair 2017 ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสมาคมฯ (ฝ่ายขาย) โทรศัพท์ 02-1054470, 02-6301390-7 / ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง  “Opportunities for jewelry businesses with 3D” ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560  เวลา 14.00-17.00 น. ณ Residence of the Belgian Ambassador 44 Soi Phipat, Silom Road, Bangkok 10500 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  /  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Congerence Room 1 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ

นาย สุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล

นายกสมาคนายกสมาคมฯ

นาย บุญเลิศ สิริภัทรวณิช

อุปนายก ฯ

นาย ภาคย์ เสถียรพัฒน์

อุปนายก ฯ

นาย ภูเก็ต คุณประภากร

อุปนายกฯ

นาย เฮมันท์ กุมาร เจน

อุปนายกฯ และ รองเหรัญญิก 1

นาย วาวู ซำซูดีน

อุปนายกฯ

นาย อุดม ศรีฉันทะมิตร

อุปนายกฯ

นาย สมัย โตเจริญ

อุปนายกฯ

นาย ดีภัก ซาห์ธนวุฒ

อุปนายกฯ

นาย เกษม นิทัศนจารุกุล

อุปนายกฯ

นาย โมฮัน สัจเดว์

อุปนายกฯ

นาย อตุล โจกานี

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย แอนโทนี่ ปีเตอร์ บรุค

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย จารุดล ตุลยกิจจา

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย วิสูตร อิทธิพรวณิชย์

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย สุธรรม นารูลา

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย อธิชัย เจริญธรรมานนท์

เลขาธิการฯ

นาย โอฬาร โรจน์รุ่งรังสี

รองเลขาธิการ 1ฯ

นาย เหมันต์ คานูไบ เดไซ

รองเลขาธิการ 2ฯ

นาย วีระ วาณิชยพิทักษ์

เหรัญญิกฯ

นาย ไชยสิทธิ เจียมทองศรี

รองเหรัญญิก 2ฯ

น.ส.อภิญญา พรจินดารักษ์

นายทะเบียนฯ

นาย สุวินท์ วีระศักดิ์ศรี

รองนายทะเบียนฯ

นาย ชมพล พรจินดารักษ์

ประชาสัมพันธ์

นาย อรวัต ตันติเวชกุล

รองประชาสัมพันธ์ฯ

นาย ธเนศ จึงสงวนสิทธิ์

ปฏิคมฯ

นาย ธนเสฏฐ์ อุดมรัตนะมณี

รองปฏิคมฯ

นาย ชาห์บูดีน อักบาร์ อาลี

กรรมการ

นาง โชติกา ขันธะชวนะ

กรรมการ

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th