ทรงพระเจริญ

Breaking news
ขอเชิญร่วมออกงานแสดงสินค้า Thailand Gems and Jewelry Fair 2018 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสมาคมฯ (ฝ่ายขาย) โทรศัพท์ 02-1054470, 02-6301390-7 /  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตลาด Gems Business Society รุ่นที่ 2 โดยได้รับส่วนลดา 50% สำหรับ 5 ท่านแรก  / ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Cyber security กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ใครได้ใครเสีย ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน นี้ เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ค่าสมัครราคา 1,000 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-0186888 ต่อ 4450 หรือ Email: legal@thaichamber.org

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ

นาย สุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล

นายกสมาคมฯ

นาย บุญเลิศ สิริภัทรวณิช

อุปนายก ฯ

นาย ภาคย์ เสถียรพัฒน์

อุปนายก ฯ

นาย ภูเก็ต คุณประภากร

อุปนายกฯ

นาย เฮมันท์ กุมาร เจน

อุปนายกฯ และ รองเหรัญญิก 1

นาย วาวู ซำซูดีน

อุปนายกฯ

นาย อุดม ศรีฉันทะมิตร

อุปนายกฯ

นาย สมัย โตเจริญ

อุปนายกฯ

นาย ดีภัก ซาห์ธนวุฒ

อุปนายกฯ

นาย เกษม นิทัศนจารุกุล

อุปนายกฯ

นาย โมฮัน สัจเดว์

อุปนายกฯ

นาย อตุล โจกานี

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย แอนโทนี่ ปีเตอร์ บรุค

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย จารุดล ตุลยกิจจา

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย วิสูตร อิทธิพรวณิชย์

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย สุธรรม นารูลา

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย อธิชัย เจริญธรรมานนท์

เลขาธิการฯ

นาย โอฬาร โรจน์รุ่งรังสี

รองเลขาธิการ 1ฯ

นาย เหมันต์ คานูไบ เดไซ

รองเลขาธิการ 2ฯ

นาย วีระ วาณิชยพิทักษ์

เหรัญญิกฯ

นาย ไชยสิทธิ เจียมทองศรี

รองเหรัญญิก 2ฯ

น.ส.อภิญญา พรจินดารักษ์

นายทะเบียนฯ

นาย สุวินท์ วีระศักดิ์ศรี

รองนายทะเบียนฯ

นาย ชมพล พรจินดารักษ์

ประชาสัมพันธ์

นาย อรวัต ตันติเวชกุล

รองประชาสัมพันธ์ฯ

นาย ธเนศ จึงสงวนสิทธิ์

ปฏิคมฯ

นาย ธนเสฏฐ์ อุดมรัตนะมณี

รองปฏิคมฯ

นาย ชาห์บูดีน อักบาร์ อาลี

กรรมการ

นาง โชติกา ขันธะชวนะ

กรรมการ

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th