ทรงพระเจริญ

Breaking news
ขอเชิญร่วมออกงานแสดงสินค้า Thailand Gems and Jewelry Fair 2018 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสมาคมฯ (ฝ่ายขาย) โทรศัพท์ 02-1054470, 02-6301390-7  / ขอเชิญเข้าร่วมงาน 34th Edition of India International Jewellery Show 2017 (IIJS)  /  ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 และการแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1 จัดโดย GIT  /  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง อัญมณีและเครื่องประดับไทย ก้าวไกลในตลาดอาเซียน+6 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 สมาชิกที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยส่งใบสมัครภายในศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-6344999 ต่อ 444

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ

นาย สุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล

นายกสมาคนายกสมาคมฯ

นาย บุญเลิศ สิริภัทรวณิช

อุปนายก ฯ

นาย ภาคย์ เสถียรพัฒน์

อุปนายก ฯ

นาย ภูเก็ต คุณประภากร

อุปนายกฯ

นาย เฮมันท์ กุมาร เจน

อุปนายกฯ และ รองเหรัญญิก 1

นาย วาวู ซำซูดีน

อุปนายกฯ

นาย อุดม ศรีฉันทะมิตร

อุปนายกฯ

นาย สมัย โตเจริญ

อุปนายกฯ

นาย ดีภัก ซาห์ธนวุฒ

อุปนายกฯ

นาย เกษม นิทัศนจารุกุล

อุปนายกฯ

นาย โมฮัน สัจเดว์

อุปนายกฯ

นาย อตุล โจกานี

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย แอนโทนี่ ปีเตอร์ บรุค

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย จารุดล ตุลยกิจจา

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย วิสูตร อิทธิพรวณิชย์

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย สุธรรม นารูลา

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

นาย อธิชัย เจริญธรรมานนท์

เลขาธิการฯ

นาย โอฬาร โรจน์รุ่งรังสี

รองเลขาธิการ 1ฯ

นาย เหมันต์ คานูไบ เดไซ

รองเลขาธิการ 2ฯ

นาย วีระ วาณิชยพิทักษ์

เหรัญญิกฯ

นาย ไชยสิทธิ เจียมทองศรี

รองเหรัญญิก 2ฯ

น.ส.อภิญญา พรจินดารักษ์

นายทะเบียนฯ

นาย สุวินท์ วีระศักดิ์ศรี

รองนายทะเบียนฯ

นาย ชมพล พรจินดารักษ์

ประชาสัมพันธ์

นาย อรวัต ตันติเวชกุล

รองประชาสัมพันธ์ฯ

นาย ธเนศ จึงสงวนสิทธิ์

ปฏิคมฯ

นาย ธนเสฏฐ์ อุดมรัตนะมณี

รองปฏิคมฯ

นาย ชาห์บูดีน อักบาร์ อาลี

กรรมการ

นาง โชติกา ขันธะชวนะ

กรรมการ

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th