Login
Register


download_regis.gif

นโยบายนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 
วาระปี 2556-2558
แถลง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
ณ ที่ทำการ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

fในนามของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2556-2558 ขอขอบคุณท่านสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกผม และคณะกรรมการ รวม 31 ท่าน เข้ามาบริหารงานสมาคมฯ ในวาระปี 2556-2558 และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ผมดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

ผม และคณะกรรมการทั้ง 31 ท่าน ขอเรียนว่า เราพร้อมที่จะเสียสละเวลาเข้าร่วมบริหารงานของสมาคมฯ ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงานของสมาคมฯ และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนงาน ของคณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ วาระปี 2556-2558 มีดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

"สร้างและเสริมความเข้มแข็ง รวมทั้งภาพพจน์ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อนำพาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีชื่อเสียง ไปสู่ความเป็นหนึ่งในระดับภูมิภาค AEC และเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าของโลก"

นโยบาย

"สนับสนุน และส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกของสมาคมฯ และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และพัฒนาให้งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ซึ่งเป็น Marketing Tool ได้รับ Import Duty เป็น 0% เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้เป็น Gate way ของ AEC และนำพา International Pavilion ทั้งจากประเทศ ASEAN+6 และจากประเทศต่างๆพร้อมทั้ง International Buyers มาร่วมงานให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งแก้ไขปัญหา อุปสรรค และตัวบทกฎหมายต่างๆให้เอื้ออำนวยสะดวกต่อการค้าขายทั้งระบบ นอกจากนี้จะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในมวลหมู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยการจัดตั้งสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อรวมตัวกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางการค้าต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมฯเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป การแก้ปัญหาเรื่องผู้ประกอบการถูกจับกุมจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นผลเสียและไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจภายในประเทศ"

อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหนึ่ง เพราะทำรายได้ให้แก่ประเทศจากการส่งออกเป็นลำดับที่ 3 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ณ ปัจจุบัน คือปีละกว่า 410,000 ล้านบาท (ในปี 2555)

ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงมีเจตนารมย์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมฯ ให้มีความเข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีนโยบายจัดเตรียมปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้รองรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับทุกๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

1.การหาวัตถุดิบต้นน้ำ

พลอย หรืออัญมณีเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมฯ ที่นับวันจะหายากยิ่งขึ้น ดังนั้นสมาคมฯ จึงมีนโยบายที่จะติดต่อหาแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญๆ เพิ่มขึ้น และจากมาตรการ Zero Vat ของภาครัฐ และ ยกเว้น Duty Fee สำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair จาก 20% = 0% จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้วัตถุดิบไหลสู่ประเทศอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น รวมทั้งจะผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีและเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

2.กระบวนการกลางน้ำ

การผลิต

การจะให้ได้มาซึ่งเครื่องประดับที่มี Design เป็นเลิศทั้งคุณภาพสูง และต้นทุนประหยัด ส่วนประกอบที่
สำคัญ ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพัฒนา :-

2.1 การออกแบบ, และการสร้าง Trend ให้กับอุตสาหกรรม โดยได้ร่วมมือกับบริษัทที่เป็นระดับ Worldwide เช่น Swarovski และ Pandora

• งานประดิษฐ์เครื่องประดับ กล่าวได้ว่าเป็นทั้งงานศิลป์ และงานช่าง ซึ่งผู้ออกแบบต้องพิจารณาว่าถ้าหวังผลทางด้านเศรษฐกิจ ก็จำเป็นต้องศึกษาความต้องการของตลาด โดยยึดหลักความชอบ หรือไม่ชอบของกลุ่มชน ซึ่งผลงานอาจมีจำนวนชิ้นงานที่เหมือนๆกันได้ แต่งานเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นงานศิลปะ จะมีรูปทรงแปลกใหม่ที่เน้นถึงความงดงามเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงความชอบ หรือไม่ชอบของใครๆ ผู้สร้างจะสร้างสรรค์ตามอุดมคติ หรือแรงบันดาลใจที่ตนมี จึงมักเป็นงานชิ้นเดียว ดังนั้นสมาคมฯ จึงมีนโยบายจะสนับสนุนให้มีการออกแบบที่เป็นงานศิลปมากยิ่งขึ้น

• ส่งเสริมให้สมาชิกสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง และพัฒนารูปแบบสินค้าของสมาชิก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ และราคา รวมถึงความหลากหลายของสินค้าให้กับประเทศไทย2.2 การพัฒนาบุคลากร

ในทุกขั้นตอนของการประกอบอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ศักยภาพของ "บุคลากร" เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ดังนั้นสมาคมฯ จึงกำหนดนโยบาย ส่งเสริมด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากรดังนี้

2.2.1ส่ งเสริมการสร้างบุคลากรทั้งผู้ประกอบการ และทักษะฝีมือแรงงาน โดยมีสถานฝึกอบรม เพื่อปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

2.2.2 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบอาชีพ และชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทย

2.2.3 ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านอัญมณี และทักษะการขายที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

2.3 จัดสัมมนาร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับให้เข้มแข็ง

-ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
-สานต่อนโยบายที่เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีฯ โดยรวม

 

3. กระบวนการปลายน้ำ
จะขยายตลาดธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 Bangkok Gems & Jewelry Fair
- การผลักดันวัตถุดิบต้นน้ำให้ VAT = 0% เพื่อให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง การผลิต พลอยสีของโลก
- มี Duty Fee จาก 20% เป็น 0% สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแสดงในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair
- จะพัฒนา Highlight ของงานแต่ละครั้งให้เป็นที่ดึงดูดต่อ Visitors
- จะติดต่อให้มี International Pavilions เพิ่มมากขึ้น
- จะขยายการประชาสัมพันธ์โดยใช้ต้นทุนที่ประหยัด เพื่อให้มีผู้ซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น

3.2 แสวงหาตลาดใหม่ พัฒนาตลาดเก่า ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในการจัดงานแสดงสินค้าใน ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนพื้นที่การแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสไปเปิดตลาดการค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในต่างประเทศ

3.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการสร้างการตลาดออนไลน์
(E- Marketplace) พัฒนาเว็ปไซด์ของสมาคมฯ ให้เคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้ผู้ผลิตพบปะกับผู้ซื้อทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

3.4 การสร้าง Country Brand ให้กับประเทศไทย โดยให้ชื่อ Ploi Thai เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

4.นโยบายในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ

4.1 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ (DITP) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN) กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) และ BOI เป็นต้น ภาคเอกชน เช่น Swarovski, Pandora, Beauty.Gems, Pranda, Blue River ฯลฯ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น GIT, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการเสริมสร้าง องค์ความรู้ และพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีฯ ตลอดจนดำเนินการตามพันธะกรณีที่ได้ให้ไว้ต่อหน่วยงานต่างๆ

4.2 ผลักดันให้ภาครัฐแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ที่ยังเป็นอุปสรรค
หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการค้า การลงทุน

 

เพลง  
SubMenu About Us  

Shadow module not configured!
2012 © Thai Gem & Jewelry Traders Association Power by bighead.co.th