คำถามที่พบบ่อย FAQ

Q

ถ้าทำใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย บริษัทต้องทำอย่างไร?

A

ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนทราบว่าชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย โดยสามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rd.go.th

Q

สนใจเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว ควรทำอย่างไร?

A

สามารถติดต่อขอข้อมูลจากกรมสรรพากร ได้ดังนี้ โทรศัพท์ 02-2729384-5, 02-2728195 กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rd.go.th/vit

Q

ถ้าอยากรู้เรื่องการทำเครื่องประดับ และความรู้เรื่องอัญมณี จะอบรมที่ไหน?

A

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.git.or.th/basic_design.html

Q

การจัดทำนโยบายหลัก และนโยบายรองตามกฎหมาย ปปง. ควรทำอย่างไร

A

ตัวอย่างนโยบายหลัก และ นโยบายรอง ตามกฎหมาย ปปง.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaigemjewelry.or.th/user_file/p1cnnupl2u1r6qle7tkc1qqlelq4.pdf

Q

การจัดทำใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไร

A

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th