มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ได้มีประกาศที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2564  กำหนดให้ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือยื่นใบสมัครขอรับความช่วยเหลือฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 และให้เสนอผ่านหน่วยงานของรัฐ สมาคม หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งถึงกรมการค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การปรับตัวเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ มีดังนี้
1.  โครงการช่วยเหลือฯ จะอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ โดยไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน (in kind)
2. ต้องเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินด้หรือบริการที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
3. ต้องเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้า หรือบริการที่ประสงค์จะเสริมสร้างศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด การแข่งขันทางการค้า รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในระยะสั้น
ซึ่งจะพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับความช่วยเหลือ ตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ยุทธศสตร์ของกระทรวงพาณิชย์
2. ต้องมีขอบเขตของการดำเนินงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่
1) การศึกษา วิจัยและพัฒนา
2) การจัดหาที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงธุรกิจ
3) การฝึกอาชีพ การพัฒนายกระดับ หรือการทดสอบฝีมือแรงงาน
4) กิจกรรมที่มีผลโดยรวมต่อการสนับสนุนการบริโภค การตลาด และการส่งออกในภาคการผลิต หรือภาคบริการที่ขอรับการช่วยเหลือนั้น
5) การจัดอบรมเสริมสร้างให้มีความรู้เพื่อการปรับตัว
3.  ไม่เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
4. ไม่เป็นโครงการกิจกรรมที่มุ่งในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักร ที่ดิน เป็นตัน รวมถึงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร และเงินทุนหมุนเวียน
5. ไม่เป็นโครงการที่ขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศและความตกลงการค้าเสรีอื่นใดที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
ผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ อาคารกรมการคต่งประเทศ เลที่ ๕๖๓ ถนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเคอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4818 และ 02 5474892 หมายเลขโทรสาร 02 5474816  หรือทางเว็บไซต์ www.dft.go.th

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  shorturl.at/DGKL5


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th