มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System : ระบบ ERS)

การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System : ระบบ ERS) ไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมภายใต้การกำกับดูแลของท่าน ให้พิจารณาสมัครใช้งานระบบ ERS ในการรายงานการทำธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ ERS ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หัวข้อ ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ระบบ ERS 


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th