Amazing Thailand Grand Sale Passport Privileges

 


 

ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการจัดทำนโยบายด้าน AML/CTPF


 การสัมมนาการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการจัดทำนโยบายด้าน AML/CTPF
 
     28 พ.ย. 61 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดสัมมนาเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการจัดทำนโยบายด้าน AML/CTPF”  คุณสุทธิชัย  ชื่นชมลดา  กรรมการสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมบรรยาย
     โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
     คุณวิลาวัลย์  ลิมปนะวรรณกูล ผอ.ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. กล่าวว่า มาตรการของกฎหมายฉบับนี้มีทั้งด้านของการป้องกัน และด้านของการปราบปราม ซึ่งผู้ประกอบการจะอยู่ในด้านของการป้องกันมากกว่า แต่มีความเสี่ยงที่จะถูกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการในฐานะเป็นผู้รายงานตามมาตรา 16 (2) ต้องสอบถามข้อมูลลูกค้าในเบื้องต้น  หากมีข้อสงสัยและให้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. ในทันที
        การทำธุรกรรมครั้งคราว คือ การซื้อขายหน้าร้านปกติ แต่ถ้ามีการทำธุรกรรมเกิน 1 แสนบาท จะต้องแสดงตนตามกฎหมาย และถ้าเป็นการซื้อขายมีสัญญาต่อเนื่องระยะยาว จะต้องจัดให้แสดงตนทุกครั้งก่อนทำธุรกรรม โดยถ้าเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องขอข้อมูลดังนี้ ชื่อเต็ม , วันเดือนปีเกิด , หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน , ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  หรืออยู่ปัจจุบัน ,  อาชีพ , สถานที่ทำงาน , ข้อมูลการติดต่อ , ลายมือชื่อของผู้ทำธุรกรรม ชาวต่างชาติ ต้องขอพาสปอร์ต ที่อยู่ในประเทศสัญชาติ และที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ในประเทศไทยด้วย ถ้าเป็นนิติบุคคล จะต้องขอ ชื่อนิติบุคคล หมายเลขประจำตัวการเสียภาษี หลักฐานที่แสดงการเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นทุกราย ข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้มาทำธุรกรรมแทน ต้องมีชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน
 
     คุณภัทรวุฒิ  ก้อนสมบัติ  นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า การรายงานธุรกรรม มี 2 แบบคือ รายงานธุรกรรมเงินสด และรายงานธุรกรรมสงสัย เพราะฉะนั้น เรื่องของการรายงานธุรกรรมจึงเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นมาตรการเชิงป้องกัน มีกระบวนการของการตรวจสอบลูกค้า คือ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของตัวเอง, ต้องมีการบริหารความเสี่ยง และต้องมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการตามนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นด้วย
 
     คุณกานติมา  มัชฉากิจ นิติกรปฏิบัติการ กล่าวถึง ข้อควรปฏิบัติในการเขียนนโยบายหลัก จะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • นโยบายเรื่องของการรับลูกค้า
  • การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
  • การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • การจัดจ้างพนักงาน
  • การฝึกอบรม
  • การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
  • การพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดคู่มือปฏิบัติได้ที่เว็บไซต์ http://www.amlo.go.th/index.php/th/  หัวข้อผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้ หรือ เอกสารแนวทางปฏิบัติเรื่อง “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน URL: https://goo.gl/DTfS4q
 


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th