ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

การสัมมนา “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติ” สำคัญอย่างไร

การสัมมนา “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติ” สำคัญอย่างไร

  • เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับกลายเป็นเครื่องมือของบุคคลที่ได้เงินมาจากการกระทําความผิด
  • เพื่อช่วยหน่วยงานรัฐ  สอดส่องธุรกรรมของลูกค้าที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การค้าอาวุธ  การก่อการร้าย ที่จะสร้างความเสียหายต่อประเทศ
  • เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
ที่สำคัญตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ฉบับใหม่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม
* พนักงานใหม่ >> ต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน
* พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับ >> ต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายใน 240 วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ประมาณ ภายในเดือน พ.ย. 63)

 
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับจึงจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ และ แนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของสมาชิก โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานปปง. มาให้ความรู้แก่สมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
*หากบริษัทใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สนใจ สามารถสมัครเข้าสัมมนาได้ โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท*
 
การสัมมนา “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติ” จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่  13 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ   ห้องสัมมนาของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถตอบรับเข้าร่วมสัมมนา โดยการลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/2O2Zam2 หรือ Scan QR Code   ภายในวันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2563
<span data-offset-key=&quot;2pp1r-0-0&quot; style=&quot;font-family: inherit;=>


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th