ข่าวกิจกรรม

พาผู้ประกอบการไทยจํานวน 3 บริษัท เพื่อไปเยี่ยมผู้ประกอบการเมืองโคฟุ และเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการเมืองโคฟุ

เรียน สมาชิกสมาคมฯ

 

สืบเนื่องจาก ทางรัฐบาลเมืองโคฟุ และ JETRO Yamanashi ได้มีการจัด์งานแสดงสินค้าที่ ISETAN เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

และทางรัฐบาลเมืองโคฟุ และ JETRO Yamanashiก็เข้ามามีบทบาทหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านจิวเวลรี่ของเมืองโคฟุ

และสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการเมืองโคฟุและผู้ประกอบการไทย

 

ดังนั้น รัฐบาลเมืองโคฟุ และ JETRO Yamanashi จึงมีกําหนดการในการพาผู้ประกอบการไทยจํานวน 3 บริษัท

เพื่อไปเยี่ยมผู้ประกอบการเมืองโคฟุ และเข้า ร่วมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการเมืองโคฟุ

(บริษัทไทยที่สนใจซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบจากผู้ประกอบการญี่ปุ่น หรือจัดจ้างผู้ประกอบการญี่ปุ่นผลิต (สั่ง OEM))

ในช่วงวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม สามารถกรอกแบบสำรวจและส่งกลับที่ tgjta@thaigemjewelry.or.th

สมาคมฯ จะรวบรวมผู้สมัครส่งให้กับทางรัฐบาลโคฟุ และ JETRO Yamanashi เพื่อคัดเลือกบริษัทไทยที่เข้าข่ายและน่าสนใจต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th