ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา มาตรการการอยู่รอดของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า India International Jewellery Show 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 ต่อ 183  / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China (Beijing) International Jewelry Fair 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 # 181, 182, 183 คุณน้ำอ้อย, คุณปฏิมาและคุณปิยะพงษ์

ข่าวกิจกรรม

รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

  • เนื่องจากธุรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกรรมประเภทเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://1th.me/354U
 2. กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าต้องแสดงตน พ.ศ.2562
  • เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับ พ.ศ.2559 ยังมีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน ตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://1th.me/5G1P
3.  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
  • เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://1th.me/93jF
ทั้งนี้ กฎหมายใหม่ทั้งสามฉบับ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th