ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนเศรษฐกิจรายสาขาครั้งที่ 1/2563 เพื่อหามาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และธนาคาร รวมทั้งหาแนวทางสนับสนุนสินค้า “Made in Thailand” เป็นวาระแห่งชาติ

สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (แห่งประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนเศรษฐกิจรายสาขาครั้งที่ 1/2563 เพื่อหามาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และธนาคาร รวมทั้งหาแนวทางสนับสนุนสินค้า “Made in Thailand” เป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คุณสมชาย  พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (แห่งประเทศไทย)   เป็นตัวแทนสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมประชุมคณะคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนเศรษฐกิจรายสาขาครั้งที่ 1/2563  ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี คุณทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ  ซึ่งการหารือได้กำหนดหัวข้อ เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจในประเทศไทย เสริมศักยภาพให้สินค้า “Made in Thailand” เป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพ มาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยมุ่งผลักดันเข้าสู่วาระแห่งชาติ  นอกจากนี้ยังหาแนวทางการช่วยเหลือภาคธุรกิจมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และธนาคาร รวมถึงมาตรการช่วยเหลือทางด้านภาษี เพื่อพยุงภาคธุรกิจจากผลกระทบ COVID-19 

โดยสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ได้เสนอต่อที่ประชุม 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นที่รู้จักและ ยอมรับ ทั้งมาตรฐานฝีมือ รวมถึงคุณภาพวัตถุดิบ ในฐานะสินค้าที่มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
2. ต้องการให้มีการเร่งแก้ปัญหา FTA และ DST ที่โดนตัดสิทธิ์มานานแล้ว เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นอุปสรรคทางภาษี และที่มิใช่ภาษี เพิ่มมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก เพิ่มโอกาสการส่งออก ได้ตลาดใหม่ และขยายตลาดเดิม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้องการให้สนับสนุนและช่วยเหลือมาตรการทางด้านการเงินให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และ กระแสเงินสดที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน และหล่อเลี้ยงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การระบาดCovid-19 เริ่มคลี่คลายลง


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th