ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

หอการค้าไทย และคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย ขอความร่วมมือ เข้าชื่อเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

หอการค้าไทย และคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย ขอความร่วมมือ เข้าชื่อเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... เพื่อนำรายชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาต่อไป
 
ตามที่ หอการค้าไทย และคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย (16 หน่วยงาน จำนวน 29 ราย) ได้นำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ต่อประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็นไปตามหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยในขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการรวบรวมรายชื่อของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเสนอกฎหมายตามหลักเกณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน นั้น
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การรวบรวมรายชื่อยังไม่ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด
ทั้งนี้ ผู้เข้าเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่าง ตามลิ้งค์ที่ได้แนบมานี้ https://drive.google.com/drive/folders/1SAsp47Uk3udCa6hVO3o4Ko4n0ebBiPNz?usp=sharing  และส่งรายชื่อกลับไปยัง ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด ที่อยู่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th