ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

แนวทางป้องกันและแก้ไขช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ

แนวทางป้องกันและแก้ไขช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  สำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
ทางสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกท่าน จึงได้จัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เบื้องต้นดังนี้

1.   ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และร้านค้าจัดตั้งบุคคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะ เบื้องต้นควรให้บุคคลากรทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงงานสังสรรค์หรือไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดพลุกพล่าน
2.  ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และร้านค้าจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เช่น เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ฉีดพ่น ให้เพียงต่อจำนวนบุคคลากรทุกท่าน รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับใช้ภายในสำนักงาน และประตูทางเข้าออกสำนักงาน
3.  มีการจัดตารางเวลาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต่างๆ ในบริเวณส่วนรวม  และบริเวณที่มีการติดต่อจากภายนอก เช่น โถง ห้องรับรอง ห้องประชุม เป็นต้น รวมถึงจดบันทึกเวลาการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกครั้ง และควรรักษาอากาศภายในสำนักงานให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ เปิดหน้าต่างให้ลมระบายอยู่เป็นระยะ ล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศบ่อยครั้ง
4.   สำหรับสำนักงานที่มีบุคคลภายนอกเข้าออกเป็นประจำ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และควรจดบันทึกรายชื่อผู้เข้าออกสำนักงาน ระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการติดตามหากมีการตรวจพบการติดเชื้อ
5.   ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และร้านค้า ควรมีมาตรการใส่ใจสุขอนามัยของบุคคลากรอย่างทั่วถึง เช่น บันทึกอุณหภูมิของบุคคลากรประจำวันเช้าและเย็น จัดจุดทิ้งและแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี รักษาความสะอาดบริเวณรับประทานอาหาร จัดระยะห่างในการรับประทานอาหารของแต่ละคน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้น
6.  หากในกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีบุคคลากรภายในติดเชื้อ ควรแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขทราบโดยเร็ว และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรคำนึงถึงการใช้มาตรการให้ปฎิบัติงานจากบ้านเพิ่มเติม


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th