Logo
TH | EN

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya Ambassador – Designate of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand ฑูตศรีลังกาในประเทศไทย ซึ่งนำคณะผู้แทนอาวุโสจาก Board of Investment (BOI) ประเทศศรีลังกา เข้าพบเพื่อหารือเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลงทุน และขยายธุรกิจของชาวต่างชาติ ที่สนใจลงทุนในประเทศศรีลังกา

  

 

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.