Logo
TH | EN

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คุณสมชาย  พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (แห่งประเทศไทย)   เป็นตัวแทนสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมประชุมคณะคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนเศรษฐกิจรายสาขาครั้งที่ 1/2563  ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี คุณทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ  ซึ่งการหารือได้กำหนดหัวข้อ เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจในประเทศไทย เสริมศักยภาพให้สินค้า “Made in Thailand” เป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพ มาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยมุ่งผลักดันเข้าสู่วาระแห่งชาติ  นอกจากนี้ยังหาแนวทางการช่วยเหลือภาคธุรกิจมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และธนาคาร รวมถึงมาตรการช่วยเหลือทางด้านภาษี เพื่อพยุงภาคธุรกิจจากผลกระทบ COVID-19 

 

โดยสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ได้เสนอต่อที่ประชุม 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นที่รู้จักและ ยอมรับ ทั้งมาตรฐานฝีมือ รวมถึงคุณภาพวัตถุดิบ ในฐานะสินค้าที่มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
2. ต้องการให้มีการเร่งแก้ปัญหา FTA และ DST ที่โดนตัดสิทธิ์มานานแล้ว เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นอุปสรรคทางภาษี และที่มิใช่ภาษี เพิ่มมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก เพิ่มโอกาสการส่งออก ได้ตลาดใหม่ และขยายตลาดเดิม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้องการให้สนับสนุนและช่วยเหลือมาตรการทางด้านการเงินให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และ กระแสเงินสดที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน และหล่อเลี้ยงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การระบาดCovid-19 เริ่มคลี่คลายลง

Related Post

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.