Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคุณเฮมันต์ เจน อุปนายกสมาคม และ คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) เข้าร่วมประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจยึดของกลางเนื่องจากเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง

 

  

ดังนั้นสำนักงนศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยนสุวรรณภูมิ จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในการดำเนินการประเมินราคาและค่าภาษีอากรของของกลางดังกล่าวเพื่อจะนำออกจำหน่ายตามระเบียบของกรมศุลกากรต่อไป

    

Related Post

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’ to showcase potential of ‘Thai gems’, paving the way for Thailand to become Gem Capital of the World.

TGJF2023 Floor Plan

TGJF2023 Floor Plan

Source to more than 1000 Booths of Gemstone, Diamond, Gold Jewelry, Silver Jewelry, Equipment and Tools. at Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.