Logo
TH | EN

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคุณ เฮมัญ กุมาร เจน อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก คุณนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสที่สมาพันธ์ฯ และ สมาคมฯให้การสนับสนุนภารกิจด้านการประเมินราคาอัญมณีของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาเป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมแสดงความยินดี

  

นอกจากนี้ยังได้ร่วมประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า โดยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ขอความร่วมมือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในการดำเนินการประเมินราคาและค่าภาษีอากรของของกลางที่ตรวจยึดได้เนื่องจากเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องดังกล่าว เพื่อจะนำออกจำหน่ายตามระเบียบของกรมศุลกากรต่อไป

 

  

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.