Logo
TH | EN

คณะผู้บริหารการจัดงาน Thailand Gems and Jewelry Fair 2022 เข้าพบ อธิบดี DITP
หารือถึงแนวทางการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า  ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2565

คุณชมพล พรจินดารักษ์  ประธานคณะกรรมการบริหารการจัดงาน Thailand Gems and Jewelry Fair 2022   คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการจัดงานThailand Gems and Jewelry Fair 2022 พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงาน และ กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าพบคุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เพื่อหารือถึงแนวทางการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Gems and Jewelry Fair 2022  ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน  2565    ณ  ชั้น 7  ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ในฐานะภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน  ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถก้าวต่อได้   และ มีความต่อเนื่อง  

  

สำหรับการสนับสนุนการของภาครัฐจะสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสามารถขยายตัวและเติบโตได้มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆที่ทั่วโลกให้ความสนใจ การจัดงานแสดงสินค้า โดยภาคเอกชนจึงเป็นการตอกย้ำศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย รวมถึงกระตุ้นให้ธุรกิจอัญมณี-เครื่องประดับฟื้นตัว

  

นอกจากนี้ยังได้สมาคมฯ ยังได้หารือเพิ่มเติมในเรื่องการผลักดันให้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม และกำหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเป็นสำคัญ ที่จะแสดงถึงความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ-เอกชน และ การให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ

Related Post

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’ to showcase potential of ‘Thai gems’, paving the way for Thailand to become Gem Capital of the World.

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.