Logo
TH | EN

TGJTA , GJPCT ลงนามความร่วมมือ GACC

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วย คุณสมชาย พรจินดารักษ์ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) และกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Gems and Jewelry Trade Association of China (GAC) และ GAC Capital Co., Ltd. ในโอกาสเยือนสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างไทย-จีน

 

 

ในการนี้ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ,สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) ยังได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับ GACC ซึ่งเป็นแนวทางอันดีในการสานสัมพันธ์ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อพัฒนาธุรกิจ ซึ่งจะเป้นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกสมาคมฯ รวมถึงอุตสาหกรรมฯ

 

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.