Logo
TH | EN

คุณอภิญญา พรจินดารักษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมงานเปิดตัว GIT Standard สร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า หวังยกระดับเทียบเท่าสากล จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อ ส่งเสริมอุตสกรรมฯ จิวเวลรี่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนุนภาพลักษณ์ไทยในการเป็นฮับการค้าอัญมณีเครื่องประดับโลก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) กล่าวว่า ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นในเรื่องของมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และละเลยไม่ได้ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีค่าที่มีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบ และออกใบรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการค้า และบริโภคในสินค้ากลุ่มนี้ และมีส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับด้วย ในปัจจุบันประเทศไทยห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ไทยยังไม่มีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการใดๆ ที่จะนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่าสากล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติได้ ด้วยเหตุนี้ GIT ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ GIT Standard โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ เปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการภายในประเทศสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการตรวจ วิเคราะห์/ทดสอบสินค้าอัญมณีและครื่องประดับ และเพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันสามารถนำไปใช้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า GIT Standrd ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านมาตรฐานการให้บริการของห้องปฏิบัติการ ด้านมาตรฐานวิธีวิเคราะห์และทดสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และด้านมาตฐานบุคลากรของห้องปฏิบัติการ

 

ทั้งนี้ สถาบันได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน อาทิ สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สมาคมค้าทองคำ สมาคมช่างทองไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการท่องเที่ยว ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงได้จัดทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการแสดงข้อคิดเห็นผ่านทุกช่องทางเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการวิชาการได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมา ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด GIT Standard ที่พร้อมประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2563 นี้ สถาบันจะประกาศใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีคำ ในเฟสแรก จำนวน 5 ขอบข่าย ได้แก่ วิธีมาตรฐานสำหรับการทดสอบอัญมณี -วิธีพื้นฐาน, การวิเคราะห์หปริมาณทองคำ (Au) ด้วยวิธี Cupellation (Fire Assay), การวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ทองคำ (Au) ในตัวอย่างโลหะมีค่าโดยใช้เทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF), การวิเคราะห์หาความหนาทองคำ (Au)ในตัวอย่างเครื่องประดับชุบโลหะมีค่า โดยใช้เทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF) และ การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะเงิน โดยเทคนิค Potentiometric Titration ด้วยเครื่อง Auto Titrator GIT Standard จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากลได้ ซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อถือให้ห้องปฏิบัติการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น

 

Related Post

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.