Logo
TH | EN

เรียกยื่นซองประกวดราคาผู้ออกแบบแผนงานและดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ในประเทศ/ต่างประเทศ
และกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของงาน แบบออนไลน์ และออฟไลน์     
สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

     ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  มีความประสงค์จะคัดเลือก ผู้ให้บริการออกแบบแผนงานดำเนินการซื้อสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems& Jewelry Fair 2023 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.    คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

1.1 เป็นผู้ได้รับรายละเอียดเอกสารการเสนอราคาจากสมาคมฯ
1.2 เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
1.3 เป็นผู้มีผลงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการผลิตสื่อโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศและจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของงาน เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
1.4 จะต้องไม่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด
1.5 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานครั้งนี้

2.    กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน

2.1 เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด
2.2 กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น  52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

3.  เงื่อนไขในการให้บริการงานผู้ออกแบบแผนงานและดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์  มีเงื่อนไขดังนี้

3.1   วัตถุประสงค์การคัดเลือกผู้ออกแบบแผนงานและดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ 
        สำหรับงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยออกแบบและเสนอรายละเอียดทั้งหมดของผู้ออกแบบแผนงาน  และดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ และออฟไลน์

3.1.1  เพื่อสร้างกระแส และความสนใจการจัดงานแสดงสินค้า กระตุ้นให้มีผู้เข้าชมงานอย่างคับคั่ง 
3.1.2 เพื่อตอกย้ำชื่อเสียงของสมาคม ฯ ในฐานะผู้จัดงานทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความเชี่ยวชาญ    
          และ มีประสบการณ์ในระดับสากล
3.1.3 เพื่อสื่อสารให้ผู้เข้าชมงานได้พบกับสินค้าที่นำมาแสดงภายในงาน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความมั่นใจ
         ในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฯ
3.1.4 ตอกย้ำแนวคิด Thailand the World’s Gems and Jewelry Sourcing Destination

3.2 กลุ่มเป้าหมาย

3.2.1 ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2.2 บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่สนใจอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
3.2.3 สื่อสารมวลชน สายธุรกิจ และแฟชั่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่เกี่ยวข้อง

3.3 อื่นๆ ที่ทางสมาคมฯ จำกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง
หมายเหตุ
⦁    งานโสตทัศนวัตถุ, งานศิลปกรรม, งานกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมด ทุกรายการที่เกิดจากการให้ผลิตจากผู้รับจ้าง ทำให้สมาคมฯ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคม ฯ 
⦁    การผลิตสื่อหากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ รูปภาพ ตัวหนังสือ หรือเพลง เป็นต้น ทางผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
⦁    การจัดทำ Artwork ,การแปลภาษา และการจัดส่งในแต่ละครั้งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. ขอบเขตการดำเนินงาน
    ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆดังนี้

4.1 จัดทำแผนรายละเอียดเพื่อนำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแสดงตารางเวลา
      ในแต่ละกิจกรรมโดยละเอียด โดยแผนงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่าง
       ครบถ้วน
4.2 นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์โดยแยกประเภทของงานตามความเหมาะสม เช่นงานแถลงข่าว (Press   Conference) งานพิธีเปิด (Opening Ceremony) เป็นต้น
4.3 นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์โดยแยกประเภทสื่อตามความเหมาะสม เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ 
      สารคดีสั้น และสื่อออนไลน์ต่างๆ
4.4 จัดทำรายละเอียดด้านกิจกรรม รวมถึงวิธีการและรูปแบบการดำเนินงานโดยละเอียด
4.5 จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรม
4.6 เสนอและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
⦁    กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างกระแสการจัดงานแสดงสินค้า
⦁    สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ
⦁    ตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพลอยสี และเครื่องประดับแห่งหนึ่งของโลก
⦁    ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่างานThailand Gems & Jewelry Fair เป็นงานระดับต้นๆของประเทศ และทั่วโลก
⦁    ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมถึงฝีมือการออกแบบของคนไทยมีความปราณีต และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก
4.7  แผนงานที่นำเสนอจะต้องรวมถึงประสานงานส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
       ระยะเวลาการดำเนินการ รวมถึงของชำร่วยที่แจกนักข่าว
4.8  การตรวจรับงานแต่ละครั้งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.9 จัดทำรายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงผลสำเร็จของงาน โดยการนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจน
        และสามารถเข้าใจง่าย

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
    การดำเนินการต้องครอบคลุมการจัดงานแสดงสินค้าครั้งต่อไป โดยนำเสนอช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์และเหตุผลที่เหมาะสมในการนำเสนอ
6. งบประมาณในการดำเนินการ
    ผู้รับจ้าง จะต้องนำเสนอเป็นรายละเอียดตามแผนงานที่เหมาะสม
7. ผลคาดว่าจะได้รับ
⦁    มีผู้เข้าร่วมงาน (Buyer and Visitor ) จากต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนที่น่าพอใจ
⦁    ประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบถึงการจัดงาน Thailand Gems & Jewelry Fair
⦁    ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง
⦁    ยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับในงานเป็นที่น่าพอใจ
⦁    สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นที่น่าสนใจและต้องการของโลก
⦁    สร้างชื่อเสียงให้อุตสาหกรรมอัญมณีของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางระดับโลก
⦁    งานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair เป็นที่รู้จักระดับประเทศ และระดับโลก
8. การยื่นซองเสนองาน 

8.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกงานออกแบบ และจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์  สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้

8.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
8.2.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)
8.2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน
8.2.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)
8.2.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
8.2.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

8.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 4.1 เว้นแต่ข้อผิดหลงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น
8.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุมข้อ 3.1-3.2 และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ
8.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง
8.5 หลักทรัพย์ค้ำประกันการเสนองานเป็น เงินสด หรือ เช็คในนามนิติบุคคลผู้เข้าร่วมเสนอราคา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  สั่งจ่าย เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

9. การวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว
10. ความรับผิดชอบ
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

10.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
10.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก
    ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ
    ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
10.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

11. กรณีผิดสัญญา 
หากผู้รับจ้างมาสามารถส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งมอบที่กำหนดไว้  และตามจำนวนที่กำหนดไว้. หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

11.1 ปรับผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เสร็จตรงตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญาเป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)ต่อวัน
11.2 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาในระหว่างที่มีการปรับนั้น และผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิริบหลักค้ำประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้

       และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ ในข้อ 3. นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

12. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน
   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

12.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย
12.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

                        ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

 

  

  

Related Post

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’ to showcase potential of ‘Thai gems’, paving the way for Thailand to become Gem Capital of the World.

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.