Logo
TH | EN

เรียกยื่นซองประกวดราคาผู้ออกแบบแผนงานและดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ในประเทศ/ต่างประเทศ
และกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของงาน แบบออนไลน์ และออฟไลน์     
สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

     ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  มีความประสงค์จะคัดเลือก ผู้ให้บริการออกแบบแผนงานดำเนินการซื้อสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems& Jewelry Fair 2023 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.    คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

1.1 เป็นผู้ได้รับรายละเอียดเอกสารการเสนอราคาจากสมาคมฯ
1.2 เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
1.3 เป็นผู้มีผลงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการผลิตสื่อโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศและจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของงาน เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
1.4 จะต้องไม่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด
1.5 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานครั้งนี้

2.    กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน

2.1 เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด
2.2 กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น  52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

3.  เงื่อนไขในการให้บริการงานผู้ออกแบบแผนงานและดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์  มีเงื่อนไขดังนี้

3.1   วัตถุประสงค์การคัดเลือกผู้ออกแบบแผนงานและดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ 
        สำหรับงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยออกแบบและเสนอรายละเอียดทั้งหมดของผู้ออกแบบแผนงาน  และดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ และออฟไลน์

3.1.1  เพื่อสร้างกระแส และความสนใจการจัดงานแสดงสินค้า กระตุ้นให้มีผู้เข้าชมงานอย่างคับคั่ง 
3.1.2 เพื่อตอกย้ำชื่อเสียงของสมาคม ฯ ในฐานะผู้จัดงานทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความเชี่ยวชาญ    
          และ มีประสบการณ์ในระดับสากล
3.1.3 เพื่อสื่อสารให้ผู้เข้าชมงานได้พบกับสินค้าที่นำมาแสดงภายในงาน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความมั่นใจ
         ในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฯ
3.1.4 ตอกย้ำแนวคิด Thailand the World’s Gems and Jewelry Sourcing Destination

3.2 กลุ่มเป้าหมาย

3.2.1 ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2.2 บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่สนใจอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
3.2.3 สื่อสารมวลชน สายธุรกิจ และแฟชั่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่เกี่ยวข้อง

3.3 อื่นๆ ที่ทางสมาคมฯ จำกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง
หมายเหตุ
⦁    งานโสตทัศนวัตถุ, งานศิลปกรรม, งานกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมด ทุกรายการที่เกิดจากการให้ผลิตจากผู้รับจ้าง ทำให้สมาคมฯ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคม ฯ 
⦁    การผลิตสื่อหากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ รูปภาพ ตัวหนังสือ หรือเพลง เป็นต้น ทางผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
⦁    การจัดทำ Artwork ,การแปลภาษา และการจัดส่งในแต่ละครั้งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. ขอบเขตการดำเนินงาน
    ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆดังนี้

4.1 จัดทำแผนรายละเอียดเพื่อนำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแสดงตารางเวลา
      ในแต่ละกิจกรรมโดยละเอียด โดยแผนงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่าง
       ครบถ้วน
4.2 นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์โดยแยกประเภทของงานตามความเหมาะสม เช่นงานแถลงข่าว (Press   Conference) งานพิธีเปิด (Opening Ceremony) เป็นต้น
4.3 นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์โดยแยกประเภทสื่อตามความเหมาะสม เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ 
      สารคดีสั้น และสื่อออนไลน์ต่างๆ
4.4 จัดทำรายละเอียดด้านกิจกรรม รวมถึงวิธีการและรูปแบบการดำเนินงานโดยละเอียด
4.5 จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรม
4.6 เสนอและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
⦁    กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างกระแสการจัดงานแสดงสินค้า
⦁    สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ
⦁    ตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพลอยสี และเครื่องประดับแห่งหนึ่งของโลก
⦁    ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่างานThailand Gems & Jewelry Fair เป็นงานระดับต้นๆของประเทศ และทั่วโลก
⦁    ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมถึงฝีมือการออกแบบของคนไทยมีความปราณีต และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก
4.7  แผนงานที่นำเสนอจะต้องรวมถึงประสานงานส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
       ระยะเวลาการดำเนินการ รวมถึงของชำร่วยที่แจกนักข่าว
4.8  การตรวจรับงานแต่ละครั้งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.9 จัดทำรายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงผลสำเร็จของงาน โดยการนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจน
        และสามารถเข้าใจง่าย

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
    การดำเนินการต้องครอบคลุมการจัดงานแสดงสินค้าครั้งต่อไป โดยนำเสนอช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์และเหตุผลที่เหมาะสมในการนำเสนอ
6. งบประมาณในการดำเนินการ
    ผู้รับจ้าง จะต้องนำเสนอเป็นรายละเอียดตามแผนงานที่เหมาะสม
7. ผลคาดว่าจะได้รับ
⦁    มีผู้เข้าร่วมงาน (Buyer and Visitor ) จากต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนที่น่าพอใจ
⦁    ประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบถึงการจัดงาน Thailand Gems & Jewelry Fair
⦁    ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง
⦁    ยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับในงานเป็นที่น่าพอใจ
⦁    สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นที่น่าสนใจและต้องการของโลก
⦁    สร้างชื่อเสียงให้อุตสาหกรรมอัญมณีของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางระดับโลก
⦁    งานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair เป็นที่รู้จักระดับประเทศ และระดับโลก
8. การยื่นซองเสนองาน 

8.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกงานออกแบบ และจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์  สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้

8.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
8.2.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)
8.2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน
8.2.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)
8.2.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
8.2.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

8.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 4.1 เว้นแต่ข้อผิดหลงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น
8.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุมข้อ 3.1-3.2 และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ
8.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง
8.5 หลักทรัพย์ค้ำประกันการเสนองานเป็น เงินสด หรือ เช็คในนามนิติบุคคลผู้เข้าร่วมเสนอราคา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  สั่งจ่าย เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

9. การวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว
10. ความรับผิดชอบ
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

10.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
10.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก
    ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ
    ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
10.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

11. กรณีผิดสัญญา 
หากผู้รับจ้างมาสามารถส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งมอบที่กำหนดไว้  และตามจำนวนที่กำหนดไว้. หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

11.1 ปรับผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เสร็จตรงตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญาเป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)ต่อวัน
11.2 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาในระหว่างที่มีการปรับนั้น และผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิริบหลักค้ำประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้

       และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ ในข้อ 3. นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

12. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน
   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

12.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย
12.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

                        ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

 

  

  

Related Post

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’ to showcase potential of ‘Thai gems’, paving the way for Thailand to become Gem Capital of the World.

TGJF2023 Floor Plan

TGJF2023 Floor Plan

Source to more than 1000 Booths of Gemstone, Diamond, Gold Jewelry, Silver Jewelry, Equipment and Tools. at Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.