Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเปิดเรียกยื่นซองประกวดราคาผู้ให้บริการด้านระบบลงทะเบียนสำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

                เนื่องด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาคมฯ” เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2023 (  Thailand Gems & Jewelry Fair 2023) ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                ทางสมาคมฯ ต้องการคัดเลือก ผู้ประกอบการผู้ให้บริการด้านระบบลงทะเบียน  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”) ในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยการยื่นซองประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน
  1.  เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2565  2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด
  2. กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันที่ 6 ตุลาคม  2565 เวลา 10.00 น. ณทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันที่ 3 ตุลาคม  2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

 1. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

2.1 เป็นบริษัทหรือนิติบุคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

2.2 จะต้องเปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 1 ปี  และเป็นผู้มีผลงานด้านบริการงานระบบลงทะเบียน    โดยเฉพาะงานแสดงสินค้า

      ขนาดใหญ่ หรือเป็นที่ประจักษ์แก่บุคลทั่วไป

2.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด

2.4 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานมาในครั้งนี้

       3. ขอบเขตของการนำเสนองาน

                3.1 ช่วงก่อนงาน นำเสนอระบบการลงทะเบียน ในส่วนของรายละเอียดระบบบัตร

                   -  Exhibitor Badge /Photo/Name/Country/QR code รวมถึง Exhibitor Directory

                   - Visitor / Photo/Name/Country/QR code , Pre-registration (Design of pre-registration form>online during period

                  - Service & Staff (Official Contractor) 

                3.2 ช่วงวันแสดงงาน

 • Install the computerized registration system (Hardware & Software)
 • Database will be install under LAN networking system

                3.3  Report and show database

 • Pre-registration report
 • Onsite registration report
 • Post show report
 • Show database (in MS Access format)
 • Door Tracking System
 • The tracking system is based on software using a barcode reader, allows to check on entering visitors at the entrance of the exhibition.

หมายเหตุ ขอบเขตงานสามารถปรับเปลี่ยนนำเสนอได้ตามความเหมาะสม

 4.  เงื่อนไขในการให้บริการด้านระบบลงทะเบียน มีเงื่อนไขดังนี้

           4.1 จัดอุปกรณ์ที่มีสภาพดี สะอาด พร้อมใช้งานในสภาพปกติ พร้อมทั้งจัดพนักงานประจำเคาน์เตอร์ที่แต่งกายสุภาพ สะอาด มีกริยามารยาทเรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานด้วยความระมัดระวัง ดูแลผู้ร่วมออกงานของสมาคมฯ ด้วยความจริงใจ สุจริต มีมนุษยธรรม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องกำชับเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ไม่เสพของมึนเมาทุกชนิด หรือเล่นการพนันโดยเด็ดขาด

            4.2 ผู้รับจ้าง ยินดีทำงานตามแผนปฎิบัติงาน การเตรียมตัวให้บริการ ตั้งแต่ก่อนเข้าปฎิบัติงานในพื้นที่ จนถึงช่วงเวลารื้อถอน ให้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมให้ความร่วมมือแก้ปัญหาในการให้บริการต่างๆ ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

             4.3 ผู้รับจ้าง ยินดีจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ที่สามารถสื่อภาษาต่างประเทศ เพื่อประสานงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน ก่อนระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน โดยจัดเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมของงาน และจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้ตลอด 24 ชม.   เพื่อสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้ทันท่วงที

            4.4 ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการติดตั้งและรื้อถอนระบบให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถติดตั้งแล้วเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด ทางผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน 30% ของราคาว่าจ้างทั้งหมด

5. การยื่นซองเสนองาน

            5.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกงานบริการด้านระบบลงทะเบียน  สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้

                                5.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์

                                5.1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)

                                5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน

                                5.1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)

                                5.1.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

                                5.1.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

           5.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 4.1 เว้นแต่ข้อผิดหลงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น

            5.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุม และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ

          5.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง  หลักทรัพย์ค้ำประกันการเสนองานเป็น เงินสด หรือ เช็คในนามนิติบุคคลผู้เข้าร่วมเสนอราคา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 6. การวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว

7. ความรับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

            7.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

            7.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก

                ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ

                ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

             7.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

             7.4 กรณีผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งมอบที่กำหนดไว้  และตามจำนวนที่กำหนดไว้. หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

             7.4.1 ปรับผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เสร็จตรงตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญาเป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)ต่อวัน

       7.4.2 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาในระหว่างที่มีการปรับนั้น และผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิริบหลักค้ำประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้

และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

8. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน

   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

           8.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย

           8.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน  2565

  

 

Related Post

TGJTA ร่วมยินดี GIA เปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคารมิตรทาวน์

TGJTA ร่วมยินดี GIA เปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคารมิตรทาวน์

TGJTA ร่วมแสดงความยินดีและได้รับเกียรติร่วมพิธีเปิดสำนักงาน GIA-Gemological Institute of America ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น19

Tanzania delegation visit TGJTA

Tanzania delegation visit TGJTA

Welcome Mr. Msafiri L Mbibo, Deputy Permanent Secretary Ministry Of Minerals, The United Republic of Tanzania and Tanzania delegation to exchange ways of cooperation between Thailand - Tanzania

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.