Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเรียกยื่นซองประกวดราคาผู้ให้บริการด้านระบบการรักษาความปลอดภัย 

สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  กำหนดระยะเวลาการยื่นซองเสนองาน

1.1  กำหนดระยะเวลา การยื่นซองเสนองาน เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา  10.00 น.    ณ ที่ทำการสมาคมฯ  เลขที่ 919/119, 919/615 – 621   อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้วจะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดอีกเป็นอันขาด

1.2 กำหนดวันเปิดซองเสนองานใน วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ ที่ทำการสมาคมฯ  เลขที่ 919/119, 919/615 – 621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

     หมายเหตุ กำหนดยื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันอังคารที่  1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

2.  คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

2.1       เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

2.2     ต้องเปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 3 ปี และเป็นผู้มีผลงานทางด้านการให้บริการ ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

2.3  จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติละทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด

2.4 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานในครั้งนี้

2.5 ผู้เสนอราคาไม่สามารถแยกยื่นซองเสนอราคาเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดภายในงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ จะต้องยื่นซองเสนอราคาของระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเท่านั้น

3.  เงื่อนไขในการให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย มีดังนี้

3.1  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สำหรับงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

    3.1.1 เสนอแผนการวางระบบควบคุมรักษาความปลอดภัย พร้อมแผนการปฏิบัติงาน และจำนวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดเสนอสมาคมฯ อย่างละเอียด 

      3.1.2   เสนอราคาค่าเช่าเครื่อง Walk Through Detector ประจำจุดบริเวณเข้างาน

      3.1.3   เสนอราคาค่าเช่าอุปกรณ์ Head Held ประจำจุดทางเข้า-ออก บริเวณหน้างาน

   3.1.4  เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติที่อยู่ภายในบริเวณการจัดงาน  จำนวน  2  คน ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตลอดระยะเวลาแสดงสินค้า

   3.1.5 จัดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คนพร้อมรถดับเพลิงจอดเตรียม พร้อมด้านหลังอาคารแสดงสินค้า ตลอดระยะเวลางานแสดงสินค้า

   3.1.6 จัดวิทยุสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ในจุดที่สำคัญ ๆ   โดยใช้วิทยุที่สามารถปรับเข้าหาคลื่นของสมาคมฯได้และต้องจัดวิทยุสื่อสารสำหรับสถานีแม่ข่ายไว้สำหรับศูนย์วิทยุร่วมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการประสานงานและทำรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนำส่งให้กับ สมาคมฯ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

   3.1.7 สามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีระดับผู้บริหารระดับสูงอยู่ประจำภายในพื้นที่ในช่วงเวลาแสดงงานตลอดเวลาและสามารถติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมง

   3.1.8จัดเตรียมกำลังสำรองไว้ไม่ต่ำกว่า 30คนเพื่อให้บริการในคูหาพิเศษกับลูกค้าของสมาคมโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯอย่างเคร่งครัดและมีอุปกรณ์พร้อมในการให้บริการ โดยกำหนดไว้ในข้อมูลทางเทคนิค 

ที่คณะกรรมการจะพิจารณา 

  3.1.9 เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในช่วงระยะเวลาแสดงสินค้าดังนี้ 

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอปากเกร็ด
 • เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารกองพันที่ 11(ถ้ามี)
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ  191(ถ้ามี)
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

   3.1.10 เสนอราคาค่าเช่าเครื่อง X-RAY ขนาดกะทัดรัด 

ใช้ตรวจสิ่งของขนาด 12x18นิ้ว จอภาพขนาด 14 – 17 นิ้ว บริเวณต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1.11 เสนอราคาค่าอุปกรณ์ส่วนติดตั้งการลงทะเบียน 

ใช้เก็บข้อมูลภาพและหนังสือเดินทาง (Passport) ของ Visitor

3.1.12 อื่นๆ ที่ทางสมาคมฯจะกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

3.2      การให้บริการด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน

3.2.1 เสนอราคา และจุดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบ่งเป็น 2 ชนิดตามจำนวนดังนี้

 • กล้องแบบตายตัว นำเสนอ SPEC พร้อมรูปแบบ และจำนวน  
 • กล้องแบบซูมขยายส่ายไป-มา นำเสนอ SPEC พร้อมรูปแบบ และจำนวน  
 • พร้อมระบบการบันทึกภาพ แบบดิจิตอลพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

3.2.2 การบริการตามข้อ 3.2.1.จะเป็นการเสนอราคาในระบบเช่า ผู้รับจ้างจะต้องคิดเป็นราคาเช่า รวมค่าติดตั้งดูแลซ่อมแซม ค่าบันทึกภาพ ค่ารื้อถอนและขนย้าย เรียบร้อยแล้ว

3.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลางของสมาคมฯ สูญหาย เนื่องจากความบกพร่องในการทำงานของระบบกล้องทีวีวงจรปิด เช่น กล้องไม่สามารถทำงานได้ วงเงินไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566

3.2.4 กำหนดวันติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองระบบการปฏิบัติงานของระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งหมดได้  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.   

3.2.5 อื่นๆ ที่สมาคมฯ จะกำหนดภายหลัง

3.2.6 สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหายของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการ

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้รับจ้างระบบการรักษาความปลอดภัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

4.1  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

4.1.1 ระบบและแผนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมแนวทางวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในงาน  แบ่งเป็นช่วงระยะเวลาต่างๆ ดังนี้

 • ระยะเวลาก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • ช่วงระยะเวลาก่อสร้างคูหา
 • ช่วงระยะเวลาแสดงสินค้า
 • ช่วงระยะเวลารื้อถอนคูหา
 1. แผนและการปฏิบัติงานในการให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษที่จัดจ้างโดยผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าเอง
 2. คุณสมบัติและอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป
 3. แนวทางพร้อมวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นภายในงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาแสดงสินค้า
 4. แผนและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งหมดตลอดจนอุปกรณ์สำรองให้ปฏิบัติงานได้ด้วยความเรียบร้อย
 5. หน้าที่และคุณสมบัติของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำอุปกรณ์ต่างๆ 
 6. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยร่วมรักษาความปลอดภัยของงาน ประกอบด้วย
 • ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมด
 • ศูนย์วิทยุร่วมรักษาความปลอดภัย
 • ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

โดยผู้เข้ายื่นซองประมูลที่ได้รับคัดเลือกเป็น บริษัทผู้ให้บริการด้านระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นทางการสำหรับงานดังกล่าวนั้น จะต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางศูนย์ฯในการศึกษาระบบและเทคนิคต่างๆของกล้องเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของงานฯอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่อาจเกิดขึ้นภายในงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาแสดงสินค้า แสดงจุดและตำแหน่งของการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดภายในงาน หน้าที่และคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมด แผนและวิธีการดูแลรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดตลอดจนอุปกรณ์สำรองต่างๆให้ปฏิบัติงานได้ด้วยความเรียบร้อย

 1. การยื่นซองเสนองาน
  1. ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023   โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคาดังต่อไปนี้
   1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
   2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20 และ ภ.พ. 01)
   3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน
   4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา ( ในกรณีที่มารับซองเอกสารแทน )
   5. ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
   6. หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นรับรอง    จากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท
  2. คณะกรรมการดำเนินการฯ สามารถเรียกขอหลักฐานประกอบเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 5.1.  เว้นแต่เป็นข้อผิดหลงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทังนี้ในกรณีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น
  3. โดยในวันที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำเสนอแผนและแนวทางการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม  และเสนอราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี)
  4. เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้วจะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนแก่ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจัดจ้าง
 2. การวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องคัดเลือก จากเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือกพร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว

 1. ความรับผิด

ทางสมาคม ฯ มีสิทธิริบเงินสด ตลอดจนนำเช็คตามข้อ 5.4  เรียกเก็บเงินหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

 1. ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก
 3. ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ
 4. ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม่แจ้งให้สมาคมฯทราบ
 5. ผู้รับจ้างผิดสัญญาและทางสมาคม ฯ สามารถบอกเลิกสัญญาได้

 

 1. การผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานและ/หรือติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาส่งมอบที่กำหนดไว้ และตามจำนวนที่กำหนดไว้ หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

 1. ปรับผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เสร็จตรงตามวันเวลาที่กำหนด  เป็นค่าปรับวันละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน
 2. เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาและ/หรือผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาในระหว่างที่มีการปรับนั้นและถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอก เลิกสัญญารวมทั้งมีสิทธิริบหลักประกัน (ถ้ามี)ทั้งหมดได้ และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ นอกจากผู้ว่า-จ้างจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้ว  ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปฏิเสธไม่รับงาน  รวมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้  ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร ( Bank Guarantee ) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี
 1. การยกเลิกการยื่นซองเสนองาน

คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

 1. มีผู้เสนองานน้อยกว่า 2 ราย
 2. ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้าง          


 

   ประกาศ  ณ วันที่  3 ตุลาคม 2566

 

  

  

Related Post

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’ to showcase potential of ‘Thai gems’, paving the way for Thailand to become Gem Capital of the World.

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.