Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเปิดเรียกยื่นซองประกวดราคาจัดทำระบบการขนส่ง และให้เช่ารถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง (Shuttle bus)
สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

          ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการด้านระบบขนส่ง และให้เช่ารถให้เช่ารถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง (Shuttle bus) สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1. กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน
  1. กำหนดระยะเวลาการยื่นซองเสนองาน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด
  2. กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2565 เวลา 14.00 น. ณ ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

 1. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

2.1 เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาตไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

2.2 จะต้องเปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 3 ปี  และเป็นผู้มีผลงานทางด้านวางระบบ และให้บริการโดยสารรับ-ส่ง  เฉพาะงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคลทั่วไป

2.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด

2.4 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานมาในครั้งนี้

       3.  เงื่อนไขในการให้บริการงานจัดทำระบบขนส่งภายในงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้วางระบบให้บริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง สภาพดีถึงดีมาก โดยจะวิ่งไป-กลับ ระหว่างโรงแรมที่พักอย่างเป็นทางการของงานแสดงสินค้าฯ ถึงสถานที่จัดงานแสดงสินค้าฯ  

 1. ขอบเขตของการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย  และเงื่อนไขต่างๆ
 2. กำหนดตำแหน่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้บริการสำหรับผู้โดยสาร ตามจุดรับ-ส่งต่างๆ ที่ให้บริการ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และตามโรงแรมต่างๆที่ระบุไว้ในเส้นทาง
 3. จัดทำแผนการปฎิบัติงาน,จำนวนเจ้าหน้าที่, ขั้นตอนการทำงานทั้งช่วงระหว่างการรับผู้โดยสารจากโรงแรมมายังสถานที่จัดงานฯ จนถึงการส่งผู้โดยสารกลับไปยังสถานที่พักโรงแรม
 4. นำเสนอวิธีการตรวจสอบจำนวนรถที่วิ่งอย่างถูกต้องตามจำนวนเที่ยวและเวลา
 5. นำเสนอปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมแนวทางการแก้ไข
 6. จัดทำสรุปผลงานโดยนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

        5. การยื่นซองเสนองาน 

             5.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกผู้ให้บริการด้านระบบรับส่ง และให้เช่ารถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง (Shuttle bus) สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้

5.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 

5.1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)

5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน

5.1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)

5.1.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

5.1.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

5.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 5.1 เว้นแต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น

5.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุมข้อ 4.1-4.6 และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ

5.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง

6. การวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว

7. ความรับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

7.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

7.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก

ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ

ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

7.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

8. กรณีผิดสัญญา 

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน/หรือไม่อาจปฎิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนดเวลา หรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

8.1 ปรับผู้รับจ้างในกรณีที่รถมาไม่ครบจำนวน หรือตรงเวลา เที่ยวละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน

8.2 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจ ปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิริบหลักค้ำประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้

และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

9. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน

   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

9.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย

9.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง


ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

  

 

Related Post

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’ to showcase potential of ‘Thai gems’, paving the way for Thailand to become Gem Capital of the World.

TGJF2023 Floor Plan

TGJF2023 Floor Plan

Source to more than 1000 Booths of Gemstone, Diamond, Gold Jewelry, Silver Jewelry, Equipment and Tools. at Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.