Logo
TH | EN

เรียน        ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการด้านรับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐาน และส่วนตกแต่งของงาน และโซนพิเศษ

                 ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ มีความประสงค์คัดเลือกผู้ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐาน ,ส่วนตกแต่งของงาน และโซนพิเศษต่างๆ ของงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 จัดระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567

 ณ อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน

  1.  กำหนดการยื่นซองเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด

  2. กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

2. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

2.1 เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

2.2 จะต้องเปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 3 ปี และเป็นผู้มีผลงานด้านการรับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐาน,ส่วนตกแต่งมาตรฐาน    

      โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคลทั่วไป

2.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด

2.4 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานมาในครั้งนี้

3. เงื่อนไขในการให้บริการในด้านการก่อสร้างคูหามาตรฐาน และส่วนตกแต่งมาตรฐานของงาน และโซนพิเศษ แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้

3.1 การคัดเลือก ผู้รับจ้างด้านการก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็นทางการ สำหรับงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 โดยออกแบบและเสนอรายละเอียดทั้งหมดของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในคูหามาตรฐาน และส่วนตกแต่ง (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1) แต่ละแบบให้เหมาะสมกับงานแสดงสินค้า ตามราคาที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

3.1.1 คูหามาตรฐาน แบบ A ราคาที่กำหนดไม่เกิน                                              10,000.- บาท

3.1.2 คูหามาตรฐาน แบบ B ราคาที่กำหนดไม่เกิน                                                 6,500.- บาท

3.1.3 คูหามาตรฐาน แบบ C ราคาที่กำหนดไม่เกิน                                                11,000.- บาท

3.1.4 คูหามาตรฐาน แบบ D ราคาที่กำหนดไม่เกิน                                                9,000.- บาท

3.2  เสนอรายการอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์มาตรฐาน  และเฟอร์นิเจอร์พิเศษต่างๆ พร้อมรายละเอียดและราคาค่าเช่าทั้งหมด (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 2)  ตามวันเวลาดังกล่าว

3.3 จัดเตรียมแผนงานในการปฎิบัติงานตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่ การเตรียมงาน จนถึงการรื้อถอนคูหามาตรฐานต่างๆ ให้กับสมาคมฯ โดยละเอียด

3.4 แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา ในการให้บริการต่างๆระหว่างช่วงเวลาข้างต้น

3.5 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการค้ำประกันความเสียหายในการก่อสร้างกับสถานที่ในการจัดงาน ตามระเบียบของสถานที่จัดงานที่กำหนด

3.6 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ  ขั้นตอนการค้ำประกันความเสียหายจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษทั่วไปของงานทั้งหมด

3.7 จัดให้มีจุดรับบริการช่วงวันก่อสร้าง วันรื้อถอน และช่วงวันแสดงงาน ตามที่สมาคมฯ กำหนด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตามความเหมาะสม

3.8 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าก่อนระยะเวลาแสดงสินค้าอย่างน้อย 2 เดือน โดยจัดเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมของงาน

3.9 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สมบูรณ์ และมีสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานภายในพื้นที่แสดงสินค้า

3.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อสร้างคูหา จนกระทั่งรื้อถอนคูหา เพื่อสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ทันถ่วงที

3.11 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างติดตั้งและรื้อถอนสิ่งต่างๆ ให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด จะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน

3.12 ผู้รับจ้างต้องดูแลซ่อมอุปกรณ์คูหามาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาแสดงสินค้า

3.13 ผู้รับจ้างให้บริการด้านคูหามาตรฐานที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วนั้น จะได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้รับจ้างในการให้บริการด้านก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็นทางการของงาน แต่ละครั้ง

3.14 ผู้รับจ้างให้บริการด้านคูหามาตรฐาน ยินดีติดตั้งคูหามาตรฐาน แบบ อนุเคราะห์ จำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคูหาที่ได้รับการจัดจ้างจากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงานทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า  10 คูหา 

3.15 อื่นๆ ที่ทางสมาคมฯ กำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

4. การยื่นซองเสนองาน

4.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐาน และส่วนตกแต่งของงาน สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้

                4.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์

                4.1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)

                4.1.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน

                4.1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)

                4.1.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

                4.1.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

4.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 4.1 เว้นแต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น

4.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุมข้อ 3.1-3.13 และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ

4.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง

4.5 หลักทรัพย์ค้ำประกันการเสนองานเป็น เงินสด หรือ เช็คในนามนิติบุคคลผู้เข้าร่วมเสนอราคา ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 สั่งจ่าย เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

5. การวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว

6. ความรับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

6.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

6.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก

                ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ

                ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

6.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

7. กรณีผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งมอบที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

7.1 ปรับผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เสร็จตรงตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญา   เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ต่อวัน

7.2 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาในระหว่างที่มีการปรับนั้น และผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิริบหลักค้ำประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้

และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ ในข้อ 3. นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

8. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน

   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

8.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย

8.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

 

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

Related Post

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

ประเทศที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปแอฟริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA, GJPCT Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 on 21-25 FEB 2024 , Aiming to Foster Sustainable Growth of the Gems and Jewelry Industry and Reduce the Government's Burden on Subsidy

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.