Logo
TH | EN

เรียน        ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการด้านรับเหมาก่อสร้างงานอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

                 ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าของงาน (อุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า)  สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2024  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567  ณ  อาคาร ชาเลนเจอร์  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยการยื่นซองประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน

  1.  กำหนดการยื่นซองเสนองาน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด

  2. กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

2.คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

2.1 เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

2.2 จะต้องเปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 3 ปี  และเป็นผู้มีผลงาน การให้บริการงานอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า โดย

       เฉพาะงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคลทั่วไป

2.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด

2.4 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานมาในครั้งนี้

3.  เงื่อนไขในการให้บริการงานอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้

3.1   การคัดเลือกผู้รับเหมางานอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า สำหรับงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยออกแบบและเสนอรายละเอียดทั้งหมดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในคูหามาตรฐาน และอุปกรณ์พิเศษรวมค่ากระแสไฟฟ้า (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1) แต่ละแบบให้เหมาะสมกับงานแสดงสินค้า ตามราคาที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

3.1.1 คูหามาตรฐาน แบบ A ราคาที่กำหนดไม่เกิน                                              3,000.- บาท

3.1.2 คูหามาตรฐาน แบบ B ราคาที่กำหนดไม่เกิน                                               2,500.- บาท

3.1.3 คูหามาตรฐาน แบบ C ราคาที่กำหนดไม่เกิน                                                3,500.- บาท

3.1.4 คูหามาตรฐาน แบบ D ราคาที่กำหนดไม่เกิน                                               2,500.- บาท

3.2  เสนอรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้ามาตรฐาน  และอุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษต่างๆ รวมค่ากระแสไฟ พร้อมรายละเอียดและราคาค่าเช่าทั้งหมด (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 2)  ตามวันเวลาดังกล่าว

3.3 จัดเตรียมแผนงานในการปฎิบัติงานตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่ การเตรียมงาน จนถึงการรื้อถอนงานไฟฟ้าต่างๆ ให้กับสมาคมฯ โดยละเอียด

3.4 แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา ในการให้บริการต่างๆระหว่างช่วงเวลาข้างต้น

3.5 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการค้ำประกันความเสียหายในการก่อสร้างกับสถานที่ในการจัดงาน ตามระเบียบของสถานที่จัดงานที่กำหนด

3.6 จัดให้มีจุดรับบริการช่วงวันก่อสร้าง วันรื้อถอน และช่วงวันแสดงงาน ตามที่สมาคมฯ กำหนด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตามความเหมาะสม

3.7 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าก่อนระยะเวลาแสดงสินค้าอย่างน้อย 2 เดือน โดยจัดเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมของงาน

3.8 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สมบูรณ์ และมีสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานภายในพื้นที่แสดงสินค้า

3.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อสร้างคูหา จนกระทั่งรื้อถอนคูหา เพื่อสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ทันถ่วงที

3.10 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างติดตั้งและรื้อถอนสิ่งต่างๆ ให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด จะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน

3.12 ผู้รับจ้างต้องดูแลซ่อมอุปกรณ์คูหามาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาแสดงสินค้า

3.13 ผู้รับจ้างให้บริการด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วนั้น จะได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้รับจ้างในการให้บริการด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของงาน แต่ละครั้ง

3.14 ผู้รับจ้างให้บริการด้านคูหามาตรฐาน ยินดีติดตั้งคูหามาตรฐาน แบบคูหาอนุเคราะห์ จำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคูหาที่ได้รับการจัดจ้างจากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงานทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า  40 คูหา 

3.15 อื่นๆ ที่ทางสมาคมฯ จะกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

4. การยื่นซองเสนองาน

4.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐาน และส่วนตกแต่งของงาน สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้

                4.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์

                4.1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)

                4.1.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน

                4.1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)

                4.1.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

                4.1.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

4.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 4.1 เว้นแต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น

4.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุมข้อ 3.1-3.13 และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ

4.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง

4.5 หลักทรัพย์ค้ำประกันการเสนองานเป็น เงินสด หรือ เช็คในนามนิติบุคคลผู้เข้าร่วมเสนอราคา ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 สั่งจ่าย เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

5. การวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว

6. ความรับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

6.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

6.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก

                ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ

                ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

6.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

7. กรณีผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งมอบที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

7.1 ปรับผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เสร็จตรงตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญา  เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ต่อวัน

7.2 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาในระหว่างที่มีการปรับนั้น และผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิริบหลักค้ำประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้

และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ ในข้อ 3. นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

8. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน

   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

8.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย

8.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม  2566

Related Post

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.