Logo
TH | EN

เรียน        ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการด้านผู้ออกแบบแผนงาน

             ดำเนินการจัดทำด้านสื่อโฆษณา,ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของงาน แบบออนไลน์ และออฟไลน์

          ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  มีความประสงค์จะคัดเลือก ผู้ให้บริการออกแบบแผนงานดำเนินการซื้อสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems& Jewelry Fair 2024 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์การแสงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

 1. เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

 2. เป็นผู้มีผลงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการผลิตสื่อโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศและจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของงาน เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

 3. จะต้องไม่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด

 4. จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานครั้งนี้

2. กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน

 1.  เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด

 2. กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

3.  เงื่อนไขในการให้บริการงานผู้ออกแบบแผนงานและดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์  มีเงื่อนไขดังนี้

3.1   วัตถุประสงค์การคัดเลือกผู้ออกแบบแผนงานและดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์

        สำหรับงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยออกแบบและเสนอรายละเอียดทั้งหมดของผู้ออกแบบแผนงาน

 และดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ และออฟไลน์

3.1.1  เพื่อสร้างกระแส และความสนใจการจัดงานแสดงสินค้า กระตุ้นให้มีผู้เข้าชมงานอย่างคับคั่ง

3.1.2 เพื่อตอกย้ำชื่อเสียงของสมาคม ฯ ในฐานะผู้จัดงานทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความเชี่ยวชาญ    

          และ มีประสบการณ์ในระดับสากล

3.1.3 เพื่อสื่อสารให้ผู้เข้าชมงานได้พบกับสินค้าที่นำมาแสดงภายในงาน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความมั่นใจ

         ในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฯ

3.1.4 ตอกย้ำแนวคิด Thailand the World’s Gems and Jewelry Sourcing Destination

3.2 กลุ่มเป้าหมาย

         3.2.1 ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         3.2.2 บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่สนใจอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

         3.2.3 สื่อสารมวลชน สายธุรกิจ และแฟชั่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่เกี่ยวข้อง

3.3 อื่นๆ ที่ทางสมาคมฯ จำกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

หมายเหตุ

 • งานโสตทัศนวัตถุ, งานศิลปกรรม, งานกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมด ทุกรายการที่เกิดจากการให้ผลิตจากผู้รับจ้าง ทำให้สมาคมฯ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคม ฯ

 • การผลิตสื่อหากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ รูปภาพ ตัวหนังสือ หรือเพลง เป็นต้น ทางผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 • การจัดทำ Artwork ,การแปลภาษา และการจัดส่งในแต่ละครั้งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆดังนี้

        4.1 จัดทำแผนรายละเอียดเพื่อนำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแสดงตารางเวลา

      ในแต่ละกิจกรรมโดยละเอียด โดยแผนงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่าง

       ครบถ้วน

4.2 นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์โดยแยกประเภทของงานตามความเหมาะสม เช่นงานแถลงข่าว (Press  

      Conference) งานพิธีเปิด (Opening Ceremony) เป็นต้น

4.3 นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์โดยแยกประเภทสื่อตามความเหมาะสม เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ

      สารคดีสั้น และสื่อออนไลน์ต่างๆ

         4.4 จัดทำรายละเอียดด้านกิจกรรม รวมถึงวิธีการและรูปแบบการดำเนินงานโดยละเอียด

         4.5 จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรม

         4.6 เสนอและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ

 • กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างกระแสการจัดงานแสดงสินค้า

 • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ

 • ตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพลอยสี และเครื่องประดับแห่งหนึ่งของโลก

 • ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่างานThailand Gems & Jewelry Fair เป็นงานระดับต้นๆของประเทศ และทั่วโลก

 • ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมถึงฝีมือการออกแบบของคนไทยมีความปราณีต และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

          4.7  แผนงานที่นำเสนอจะต้องรวมถึงประสานงานส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ รวมถึงของชำร่วยที่แจกนักข่าว

          4.8  การตรวจรับงานแต่ละครั้งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

          4.9 จัดทำรายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงผลสำเร็จของงาน โดยการนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจง่าย

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

                การดำเนินการต้องครอบคลุมการจัดงานแสดงสินค้าครั้งต่อไป โดยนำเสนอช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์และเหตุผลที่เหมาะสมในการนำเสนอ

6. งบประมาณในการดำเนินการ

                ผู้รับจ้าง จะต้องนำเสนอเป็นรายละเอียดตามแผนงานที่เหมาะสม

7. ผลคาดว่าจะได้รับ

 • มีผู้เข้าร่วมงาน (Buyer and Visitor ) จากต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนที่น่าพอใจ

 • ประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบถึงการจัดงาน Thailand Gems & Jewelry Fair

 • ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง

 • ยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับในงานเป็นที่น่าพอใจ

 • สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นที่น่าสนใจและต้องการของโลก

 • สร้างชื่อเสียงให้อุตสาหกรรมอัญมณีของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางระดับโลก

 • งานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair เป็นที่รู้จักระดับประเทศ และระดับโลก

8. การยื่นซองเสนองาน

8.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกงานออกแบบ และจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์  สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้

      8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์

      8.1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)

      8.1.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน

      8.1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)

      8.1.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

      8.1.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

8.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 4.1 เว้นแต่ข้อผิดหลงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น

8.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุมข้อ 3.1-3.2 และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ

8.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง

8.5 หลักทรัพย์ค้ำประกันการเสนองานเป็น เงินสด หรือ เช็คในนามนิติบุคคลผู้เข้าร่วมเสนอราคา ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567  สั่งจ่าย เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 9. การวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว

10. ความรับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

10.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

10.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก

                ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ

                ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

10.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

11. กรณีผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างมาสามารถส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งมอบที่กำหนดไว้  และตามจำนวนที่กำหนดไว้. หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

      11.1 ปรับผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เสร็จตรงตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญาเป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)ต่อวัน

     11.2 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาในระหว่างที่มีการปรับนั้น และผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิริบหลักค้ำประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้

และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ ในข้อ 3. นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

12. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน

   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

12.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย

12.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

 

                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

Related Post

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันผู้บริโภคที่ถูกหลอกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับปลอมหรือไม่คุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าประเภท "เพชร"

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.