Logo
TH | EN

เรียน       ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการด้านระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่

                 ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  กำหนดระยะเวลาการยื่นซองเสนองาน

1.1       กำหนดระยะเวลาการยื่นซองเสนองาน เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.    ณ ที่ทำการสมาคมฯ  เลขที่ 919/119, 919/615 – 621   อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้วจะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดอีกเป็นอันขาด

1.2       กำหนดวันเปิดซองเสนองานใน วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.  ณ ที่ทำการสมาคมฯ  เลขที่ 919/119, 919/615 – 621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

     หมายเหตุ กำหนดยื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันพุธที่  1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

2.  คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

2.1       เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

2.2     ต้องเปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 3 ปี และเป็นผู้มีผลงานทางด้านการให้บริการ ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

2.3       จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติละทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด

2.4       จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานในครั้งนี้

2.5       ผู้เสนอราคาไม่สามารถแยกยื่นซองเสนอราคาเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดภายในงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ จะต้องยื่นซองเสนอราคาของระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเท่านั้น

3.  เงื่อนไขในการให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย มีดังนี้

3.1       เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สำหรับงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

    3.1.1 เสนอแผนการวางระบบควบคุมรักษาความปลอดภัย พร้อมแผนการปฏิบัติงาน และจำนวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดเสนอสมาคมฯ อย่างละเอียด

                       3.1.2   เสนอราคาค่าเช่าเครื่อง Walk Through Detector ประจำจุดบริเวณเข้างาน

                       3.1.3   เสนอราคาค่าเช่าอุปกรณ์ Head Held ประจำจุดทางเข้า-ออก บริเวณหน้างาน

   3.1.4  เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติที่อยู่ภายในบริเวณการจัดงาน  จำนวน  2  คน ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตลอดระยะเวลาแสดงสินค้า

   3.1.5 จัดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คนพร้อมรถดับเพลิงจอดเตรียม พร้อมด้านหลังอาคารแสดงสินค้า ตลอดระยะเวลางานแสดงสินค้า

   3.1.6 จัดวิทยุสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ในจุดที่สำคัญ ๆ   โดยใช้วิทยุที่สามารถปรับเข้าหาคลื่นของสมาคมฯได้และต้องจัดวิทยุสื่อสารสำหรับสถานีแม่ข่ายไว้สำหรับศูนย์วิทยุร่วมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการประสานงานและทำรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนำส่งให้กับ สมาคมฯ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

   3.1.7 สามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีระดับผู้บริหารระดับสูงอยู่ประจำภายในพื้นที่ในช่วงเวลาแสดงงานตลอดเวลาและสามารถติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมง

   3.1.8จัดเตรียมกำลังสำรองไว้ไม่ต่ำกว่า 30คนเพื่อให้บริการในคูหาพิเศษกับลูกค้าของสมาคมโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯอย่างเคร่งครัดและมีอุปกรณ์พร้อมในการให้บริการ โดยกำหนดไว้ในข้อมูลทางเทคนิค

ที่คณะกรรมการจะพิจารณา

  3.1.9 เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในช่วงระยะเวลาแสดงสินค้าดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอปากเกร็ด

 • เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารกองพันที่ 11(ถ้ามี)

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ  191(ถ้ามี)

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

   3.1.10 เสนอราคาค่าเช่าเครื่อง X-RAY ขนาดกะทัดรัด

ใช้ตรวจสิ่งของขนาด 12x18นิ้ว จอภาพขนาด 14 – 17 นิ้ว บริเวณต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1.11 เสนอราคาค่าอุปกรณ์ส่วนติดตั้งการลงทะเบียน

ใช้เก็บข้อมูลภาพและหนังสือเดินทาง (Passport) ของ Visitor

3.1.12 อื่นๆ ที่ทางสมาคมฯจะกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

3.2      การให้บริการด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน

3.2.1    เสนอราคา และจุดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบ่งเป็น 2 ชนิดตามจำนวนดังนี้

 • กล้องแบบตายตัว นำเสนอ SPEC พร้อมรูปแบบ และจำนวน                       

 • กล้องแบบซูมขยายส่ายไป-มา นำเสนอ SPEC พร้อมรูปแบบ และจำนวน

 • พร้อมระบบการบันทึกภาพ แบบดิจิตอลพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

3.2.2    การบริการตามข้อ 3.2.1.จะเป็นการเสนอราคาในระบบเช่า ผู้รับจ้างจะต้องคิดเป็นราคาเช่า รวมค่าติดตั้งดูแลซ่อมแซม ค่ารบันทึกภาพ ค่ารื้อถอนและขนย้าย เรียบร้อยแล้ว

3.2.3    ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลางของสมาคมฯ สูญหาย เนื่องจากความบกพร่องในการทำงานของระบบกล้องทีวีวงจรปิด เช่น กล้องไม่สามารถทำงานได้ วงเงินไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567

3.2.4    กำหนดวันติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองระบบการปฏิบัติงานของระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งหมดได้  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.   

3.2.5    อื่นๆ ที่สมาคมฯ จะกำหนดภายหลัง

3.2.6    สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหายของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการ

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้รับจ้างระบบการรักษาความปลอดภัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

4.1       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

4.1.1        ระบบและแผนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมแนวทางวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในงาน  แบ่งเป็นช่วงระยะเวลาต่างๆ ดังนี้

 • ระยะเวลาก่อนเข้าปฏิบัติงาน

 • ช่วงระยะเวลาก่อสร้างคูหา

 • ช่วงระยะเวลาแสดงสินค้า

 • ช่วงระยะเวลารื้อถอนคูหา

   1. แผนและการปฏิบัติงานในการให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษที่จัดจ้างโดยผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าเอง

   2. คุณสมบัติและอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป

   3. แนวทางพร้อมวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นภายในงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาแสดงสินค้า

   4. แผนและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งหมดตลอดจนอุปกรณ์สำรองให้ปฏิบัติงานได้ด้วยความเรียบร้อย

   5. หน้าที่และคุณสมบัติของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำอุปกรณ์ต่างๆ

   6. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยร่วมรักษาความปลอดภัยของงาน ประกอบด้วย

 • ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมด

 • ศูนย์วิทยุร่วมรักษาความปลอดภัย

 • ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

โดยผู้เข้ายื่นซองประมูลที่ได้รับคัดเลือกเป็น บริษัทผู้ให้บริการด้านระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นทางการสำหรับงานดังกล่าวนั้น จะต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางศูนย์ฯในการศึกษาระบบและเทคนิคต่างๆของกล้องเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของงานฯอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่อาจเกิดขึ้นภายในงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาแสดงสินค้า แสดงจุดและตำแหน่งของการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดภายในงาน หน้าที่และคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมด แผนและวิธีการดูแลรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดตลอดจนอุปกรณ์สำรองต่างๆให้ปฏิบัติงานได้ด้วยความเรียบร้อย

5. การยื่นซองเสนองาน

 1. ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2024   โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคาดังต่อไปนี้

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์

  2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20 และ ภ.พ. 01)

  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน

  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา ( ในกรณีที่มารับซองเอกสารแทน )

  5. ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

  6. หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นรับรอง    จากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท

 2. คณะกรรมการดำเนินการฯ สามารถเรียกขอหลักฐานประกอบเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 5.1.  เว้นแต่เป็นข้อผิดหลงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทังนี้ในกรณีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น

 3. โดยในวันที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำเสนอแผนและแนวทางการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม  และเสนอราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี)

 4. เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้วจะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนแก่ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาบริการโดยประมาณ ในวันที่ทำสัญญาจัดจ้าง

6. การวินิจฉัย

                การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องคัดเลือก จากเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือกพร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว

7. ความรับผิด

         ทางสมาคม ฯ มีสิทธิริบเงินสด ตลอดจนนำเช็คตามข้อ 5.4  เรียกเก็บเงินหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

  1. ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

  2. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก

 • ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ

 • ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม่แจ้งให้สมาคมฯทราบ

  1. ผู้รับจ้างผิดสัญญาและทางสมาคม ฯ สามารถบอกเลิกสัญญาได้

8. การผิดสัญญา

                หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานและ/หรือติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาส่งมอบที่กำหนดไว้ และตามจำนวนที่กำหนดไว้ หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย

                ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

  1. ปรับผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เสร็จตรงตามวันเวลาที่กำหนด  เป็นค่าปรับวันละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน

  2. เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาและ/หรือผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาในระหว่างที่มีการปรับนั้นและถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอก เลิกสัญญารวมทั้งมีสิทธิริบหลักประกัน (ถ้ามี)ทั้งหมดได้ และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ นอกจากผู้ว่า-จ้างจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้ว  ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปฏิเสธไม่รับงาน  รวมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้  ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร ( Bank Guarantee ) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

9. การยกเลิกการยื่นซองเสนองาน

คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

  1. มีผู้เสนองานน้อยกว่า 2 ราย

  2. ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้าง         

 

ประกาศ  ณ วันที่  17 ตุลาคม 2566

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.