Logo
TH | EN

เรียน        ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการด้านระบบขนส่ง และให้เช่ารถตู้สำหรับงานแสดงสินค้าฯ

                 ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการจัดทำระบบขนส่งและให้เช่ารถตู้   ในงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567  ณ อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์การแสดงและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน

 1. กำหนดระยะเวลาการยื่นซองเสนองาน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน  2566 เวลา 14.00 น.  ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด

 2. กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน  2566 เวลา 14.00 น. ณ สมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

2. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

2.1 เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

2.2 จะต้องเปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 3 ปี  และเป็นผู้มีผลงานทางด้านวางระบบ และให้บริการโดยสารรับ-ส่ง  เฉพาะงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคลทั่วไป

2.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด

2.4 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานมาในครั้งนี้

3. เงื่อนไขในการให้บริการงานจัดทำระบบขนส่งภายในงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้วางระบบให้บริการเช่ารถตู้ให้เช่า สภาพดีถึงดีมาก โดยจะวิ่งไป-กลับ ระหว่างโรงแรมที่พักอย่างเป็นทางการของงานแสดงสินค้าฯ ถึงสถานที่จัดงานแสดงสินค้าฯ 

       หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างของรถแต่ละประเภท พร้อมระบุรุ่นและปี พ.ศ. ของการผลิตอย่างชัดเจน

4.ขอบเขตของการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. จัดทำเสนอราคาโดยระบุอัตราค่าบริการต่อเที่ยว,ต่อวัน,ค่าล่วงเวลา และเงิ่อนไขอื่นโดยชัดเจน

  2. กำหนดตำแหน่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้บริการสำหรับผู้โดยสาร ตามจุดรับ-ส่งต่างๆ ที่ให้บริการ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และตามโรงแรมต่างๆที่ระบุไว้ในเส้นทาง

  3. จัดทำแผนการปฎิบัติงาน,จำนวนเจ้าหน้าที่, ขั้นตอนการทำงานทั้งช่วงระหว่างการรับผู้โดยสารจากโรงแรมมายังสถานที่จัดงานฯ จนถึงการส่งผู้โดยสารกลับไปยังสถานที่พักโรงแรม

  4. นำเสนอวิธีการตรวจสอบจำนวนรถที่วิ่งอย่างถูกต้องตามจำนวนเที่ยวและเวลา

  5. นำเสนอปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมแนวทางการแก้ไข

  6. จัดทำสรุปผลงานโดยนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

  7. ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสาร จำนวนความรับผิดชอบวงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการ

  8. ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้พื้นที่ด้านนอกของตัวถังรถโดยสารในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่การติดตั้งล่วงหน้างาน จนเสร็จสิ้นงานแสดง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

  9. ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการให้บริการรถรับส่ง เพื่อให้ผู้รับจ้างเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานการปฎิบัติงานได้โดยตรง

5. การยื่นซองเสนองาน

5.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกผู้ให้บริการด้านระบบรับส่ง และให้เช่ารถรถตู้ปรับอากาศ  สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้

                5.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์

                5.1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)

                5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน

                5.1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)

                5.1.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

                5.1.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

5.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 5.1 เว้นแต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น

5.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุมข้อ 4.1-4.6 และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ

5.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ในวันที่ทำสัญญาจ้าง

6. การวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว

7. ความรับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

7.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

7.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก

                ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ

                ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

7.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

8. กรณีผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน/หรือไม่อาจปฎิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนดเวลา หรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

8.1 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญารวมทั้งมีสิทธิริบหลักประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้

และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

9. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน

   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

9.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย

9.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

Related Post

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันผู้บริโภคที่ถูกหลอกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับปลอมหรือไม่คุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าประเภท "เพชร"

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.