Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเรียกยื่นซองประกวดราคาจัดทำระบบการขนส่ง และให้บริการเช่ารถตู้

สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

     ด้วยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการจัดทำระบบขนส่งและให้เช่ารถตู้   ในงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการยื่นซองประกวดราคา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. กำหนดระยะเวลาในการยื่นซองเสนองาน
กำหนดระยะเวลาการยื่นซองเสนองาน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองเสนองานแล้ว จะไม่รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นอันขาด
กำหนดวันเปิดซองเสนองานในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2565 เวลา 14.00 น. ณ สมาคม ฯ เลขที่ 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเหตุ กรุณายื่นซองคุณสมบัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
2. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

2.1 เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
2.2 จะต้องเปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 3 ปี  และเป็นผู้มีผลงานทางด้านวางระบบ และให้บริการโดยสารรับ-ส่ง  เฉพาะงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคลทั่วไป
2.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติละทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดทำให้แก่บุคคลใด
2.4 จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้ยื่นซองเสนองานมาในครั้งนี้

3.  เงื่อนไขในการให้บริการงานจัดทำระบบขนส่งภายในงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
    ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้วางระบบให้บริการเช่ารถตู้ให้เช่า สภาพดีถึงดีมาก โดยจะวิ่งไป-กลับ ระหว่างโรงแรมที่พักอย่างเป็นทางการของงานแสดงสินค้าฯ ถึงสถานที่จัดงานแสดงสินค้าฯ  
       หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างของรถแต่ละประเภท พร้อมระบุรุ่นและปี พ.ศ. ของการผลิตอย่างชัดเจน
4. ขอบเขตของการดำเนินงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

4.1 จัดทำเสนอราคาโดยระบุอัตราค่าบริการต่อเที่ยว,ต่อวัน,ค่าล่วงเวลาและเงิ่อนไขอื่นโดยชัดเจน
4.2 กำหนดตำแหน่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้บริการสำหรับผู้โดยสาร ตามจุดรับ-ส่งต่างๆ ที่ให้บริการ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และตามโรงแรมต่างๆที่ระบุไว้ในเส้นทาง
4.3 จัดทำแผนการปฎิบัติงาน,จำนวนเจ้าหน้าที่, ขั้นตอนการทำงานทั้งช่วงระหว่างการรับผู้โดยสารจากโรงแรมมายังสถานที่จัดงานฯ จนถึงการส่งผู้โดยสารกลับไปยังสถานที่พักโรงแรม
4.4 นำเสนอวิธีการตรวจสอบจำนวนรถที่วิ่งอย่างถูกต้องตามจำนวนเที่ยวและเวลา
4.5 นำเสนอปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมแนวทางการแก้ไข
4.6 จัดทำสรุปผลงานโดยนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
4.7 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสาร จำนวนความรับผิดชอบวงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการ
4.8 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้พื้นที่ด้านนอกของตัวถังรถโดยสารในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่การติดตั้งล่วงหน้างาน จนเสร็จสิ้นงานแสดง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
4.9 ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการให้บริการรถรับส่ง เพื่อให้ผู้รับจ้างเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานการปฎิบัติงานได้โดยตรง

5. การยื่นซองเสนองาน 

5.1 ผู้ให้บริการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกผู้ให้บริการด้านระบบรับส่ง และให้เช่ารถรถตู้ปรับอากาศ  สำหรับงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 โดยนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ายื่นซองประกวดราคา ดังต่อไปนี้
    5.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
    5.1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 01)
    5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน
    5.1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับซองเสนอราคา (ในกรณีมารับซองเอกสารแทน)
    5.1.5 เอกสารตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
    5.1.6 หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นต์รับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท
5.2 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ สามารถขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นซองประกวดราคาที่มีหลักฐานไม่ครบ ตามข้อ 5.1 เว้นแต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯเท่านั้น
5.3 ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ให้บริการจะต้องนำแผนงานและแนวทางปฎิบัติงานให้ครอบคลุมข้อ 4.1-4.6 และราคาในการจัดทำพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ
5.4 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ คืนให้แก่ผู้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจ้าง จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ในวันที่ทำสัญญาจ้าง

6. การวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเลือก จากการเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยจะส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก พร้อมทั้งนัดหมายการทำสัญญาไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว
7. ความรับผิดชอบ
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาหลักทรัพย์ประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก) ได้นำมามอบไว้กับคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้

7.1 ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
7.2 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจาก
    ก.) ผู้รับจ้าง เลิกหรือหยุดกิจการ
    ข.) ผู้รับจ้างย้ายที่ตั้งสถานประกอบการโดยไม้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
7.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

8. กรณีผิดสัญญา 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน/หรือไม่อาจปฎิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนดเวลา หรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีอำนาจมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นต่อจากผู้รับจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตกลงยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

8.1 เรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญารวมทั้งมีสิทธิริบหลักประกัน (ถ้ามี) ทั้งหมดได้
และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมดแล้วผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิบอกปัดปฎิเสธไม่รับงาน รวมทั้งสิทธิเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง และสละสิทธิในการแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินตามหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี

9. การยกเลิก การยื่นซองเสนองาน
   คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

9.1 มีผู้เสนอน้อยกว่า 2 ราย
9.2 ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

                        ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

  


 

Related Post

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’ to showcase potential of ‘Thai gems’, paving the way for Thailand to become Gem Capital of the World.

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.